White papers

De laatste decennia ontwikkelt kennis zich steeds sneller. Daarom is het soms lastig om van alle ontwikkelingen in uw vakgebied op de hoogte te blijven. Maar u wilt uw werk natuurlijk zo goed mogelijk doen. Onze experts zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en delen hun kennis en hun inzichten graag met u. Zodat u de juiste keuzes kunt maken. Onze medewerkers schrijven regelmatig white papers over actuele onderwerpen die spelen in de maatschappij. Hieronder vindt u onze laatste white papers.

stationsgebieden ontwikkelen

Stationsomgevingen

De verbindende kracht van stationsgebieden en de mogelijkheden die ze kunnen bieden voor meer openbare ruimte vormen een kans. Sweco onderzocht op welke manier stationsgebieden slimmer zijn te gebruiken om woningnood tegen te gaan, stadsdelen beter met elkaar te verbinden en allerlei maatschappelijke functies te integreren. De uitkomsten zijn opmerkelijk: door de ruimte boven en rond het spoor beter te benutten kunnen tal van maatschappelijke uitdagingen worden opgelost. Zo creëren we op een rendabele manier beter leefbare steden.

Lees het rapport


mobiliteitsindex 15 grootste steden

Inzicht in mobiliteitsprestatie vijftien grootste Nederlandse steden

Elektrisch rijden, aanleg van fietssnelwegen en het stimuleren van openbaar vervoer; steden willen een omslag maken naar duurzame mobiliteit en betere bereikbaarheid. Sweco onderzocht de bereikbaarheid van fiets, auto en openbaar vervoer bij de vijftien grootste steden van Nederland. Met de resultaten kunnen steden beter bepalen welke instrumenten zij het beste kunnen inzetten.

Lees het rapport


 

top 15 duurzame steden energie strategie atlas

De energielabels van de 15 grootste gemeenten in beeld

Het is voor het eerst dat de energielabels van de volledige gebouwenvoorraad per gemeente in kaart zijn gebracht. Energielabels geven aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het verduurzamen van woningen en gebouwen is een belangrijke maatregel in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Hoe staan de 15 grootste gemeenten in Nederland ervoor? En waar liggen de kansen?

Lees het rapportzelfrijdende auto-770x280px.jpg

Smart Mobility papers ITS Europe Congress 2019

Hoe houd je je stad bereikbaar, reduceer je CO2-uitstoot en de economische impact van congestie? Hoe kan Smart Mobility een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen in je gemeente? En hoe kunnen slimme verkeerslichten het comfort voor de weggebruiker en de verkeersveiligheid in jouw stad verbeteren? Deze vragen beantwoorden onze experts in een reeks papers. 

De papers zijn geschreven in het kader van het ITS Europe Congress wat in 2019 in de Brainport regio Eindhoven-Helmond plaatsvindt. Onze experts presenteren de papers tijdens het congres. 

Lees meer


klimaatadaptatie
NAAR EEN KOSTENEFFECTIEVE AANPAK VAN KLIMAATADAPTATIE IN NEDERLAND

Voor  het eerst is inzichtelijk gemaakt wat de totale kosten van maatregelen zijn om Nederlandse steden aan te passen op klimaatverandering in relatie tot de schadeverwachting. Er is hierbij gekeken naar wateroverlast, hitte en droogte bebouwd gebied.

Lees meerER IS TOEKOMST VOOR KUNSTGRASVELDEN!


Kunstgrasvelden zijn in eerste instantie aangelegd als een duurzaam alternatief voor grasvelden. Uit recente onderzoeken blijkt dat kunstgrasvelden een belasting vormen voor het milieu. Wat is nu het milieuprobleem en wat is er aan te doen?

Lees meerMOET JE PER 1 JULI GASLOOS WONINGEN BOUWEN OF NIET?


Hoe we in Nederland fossiele brandstof vervangen door energie uit duurzame bronnen, bepaalt hoe gezond en plezierig we leven en werken. Sweco werkt aan de energietransitie, op elk denkbaar niveau: van gebruiker naar gebouw, van gebouw naar wijk, van wijk naar stad. In dit kader ontvangen we elke dag vragen omtrent gasloos bouwen.

Lees meerSPECIAL NEDERLANDSE WONINGMARKT


De Nederlandse middenhuurmarkt is oververhit. De grote vraag is: hoe brengen we een solide middenhuurmarkt tot stand? Sweco analyseerde het complexe vraagstuk van het Nederlandse middenhuursegment vanuit verschillende invalshoeken. Woningbeleggers, bouwers, ontwikkelaars, wetenschappers en pensioenfondsen werkten mee aan ons onderzoek. Bekijk de whitepaper ‘Special Nederlandse Woningmarkt’.

Lees meerWAT NIET WEET WAT NIET DEERT, BEHALVE BIJ ONGEDRAINEERD


Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma staan we voor de opgave een groot aantal primaire waterkeringen op orde te krijgen. De nieuwste versie van het Ontwerp Instrumentarium schrijft een ander materiaalmodel voor om de sterkte van de waterkeringen mee te bepalen. Sweco heeft in verschillende dijkversterkingsprojecten ervaring opgedaan met deze nieuwe versie. Waar dient u rekening mee te houden? En wat zijn de geleerde lessen?

Lees meer


ProRail en Sweco beproeven uitwisselen geverifieerde ontwerpdata met COINs 2.0ENERGIETRANSITIE: NU IS DE TIJD

Nederland bereidt zich voor op een energietransitie. Om de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs te halen, moeten we fossiele brandstoffen afbouwen en overstappen op volledig duurzame energie. Gemeenten, bedrijven en organisaties hebben hier een grote rol in. Vaak wordt gedacht dat duurzame projecten financieel gezien veel kosten met zich meebrengen. Dat hoeft niet.

Lees meer


ProRail en Sweco beproeven uitwisselen geverifieerde ontwerpdata met COINs 2.0PRORAIL EN SWECO BEPROEVEN UITWISSELEN GEVERIFIEERDE ONTWERPDATA MET COINS 2.0

Om de ruimte op het spoor te verdelen, het treinverkeer te regelen, nieuwe sporen aan te leggen en stations te bouwen en beheren, heeft ProRail informatie nodig. Deze informatie, ook wel SpoorData genoemd, wordt gebruikt om tijdens de levenscyclus van ieder spoorobject van het spoornetwerk de juiste beslissing te nemen voor zowel de reiziger als de verlader.

Lees meer


De toekomstvisie van de 7 grootste politieke partijen op de Nederlandse huurwoningmarktDE TOEKOMSTVISIE VAN DE 7 GROOTSTE POLITIEKE PARTIJEN OP DE NEDERLANDSE HUURWONINGMARKT

De Tweede Kamerverkiezingen staan weer voor de deur. Op 15 maart gaan we naar de stembus om uit te maken welke partijen ons de komende 4 jaar mogen vertegenwoordigen. De Nederlandse huurwoningmarkt geldt niet als het belangrijkste thema in deze verkiezingsstrijd. Maar uit de verkiezingsprogramma’s blijkt wel dat men oog heeft voor onderliggende onderwerpen als de stimulering van de nieuwbouw, de verhuurderheffing en duurzaamheid.

Lees meer


Procesautomatisering is meer dan techniek alleenPROCESAUTOMATISERING IS MEER DAN TECHNIEK ALLEEN

Wilt u beter onderbouwde beslissingen nemen over de strategische inzet van uw bedrijfsmiddelen in het primaire proces? Wilt u uw ambitieniveau en verwachtingen bepalen op basis van informatie, in plaats van op basis van uw onderbuikgevoel? Kortom, wilt u grip op uw processen en bedrijfsresultaten? Een fitte, uniforme en specifiek op uw organisatie ingerichte procesautomatisering legt hiervoor de basis. Daarmee bent u in control.

Lees meer


De verborgen schat in elk industrieel bedrijfDE VERBORGEN SCHAT IN ELK INDUSTRIEEL BEDRIJF

Direct en adequaat reageren bij calamiteiten. Benodigde vergunningen altijd bij de hand hebben. Niet meer zoeken naar technische tekeningen. Storingen direct verhelpen. Om dit alles te bereiken moeten industriële bedrijven hun interne data op orde hebben. In de praktijk laat de kwaliteit van de opgeslagen data bij industriële bedrijven vaak te wensen over en is er sprake van verzuiling van informatie.

Lees meer


De maatschappelijke baten van Incident ManagementDE MAATSCHAPPELIJKE BATEN VAN INCIDENT MANAGEMENT

Bij Incident Management richten alle hulpverleners zich door structurele samenwerking gezamenlijk op het versnellen van het vrijmaken van de weg na een ongeval of incident, uitgaande van een veilige werkplek en de juiste zorg voor eventuele slachtoffers. Incident Management verkort de incidentduur en daarmee worden maatschappelijke kosten als gevolg van files door ongevallen en incidenten verminderd.

Lees meer


Modelled Car DataMODELLED CAR DATA: DE NIEUWE DATABRON

Informatie over het verkeer wordt steeds belangrijker. Evaluatiestudies worden al lange tijd uitgevoerd en geven op basis van verkeersdata inzicht in bijvoorbeeld het effect van genomen maatregelen of de prestatie van het wegennet. Bovendien nemen zowel de beschikbaarheid als de behoefte aan data de laatste jaren snel toe en komen er meer realtime toepassingen.

Lees meer


De effecten van C-ITS (Connected and Coöperative Transport Systems) en automatisch rijden op mobiliteitDE EFFECTEN VAN C-ITS (CONNECTED AND COÖPERATIVE TRANSPORT SYSTEMS) EN AUTOMATISCH RIJDEN OP MOBILITEIT

De ontwikkeling van werkelijk intelligente systemen voor het autoverkeer komt goed op gang. Systemen in auto’s en langs de weg worden meer geavanceerd en leiden tot een toenemende automatisering van auto’s die met elkaar en met wegkantsystemen communiceren.

Lees meerWBI2017WBI 2017: MOETEN WATERBEHEERDERS OPNIEUW ‘LEREN FIETSEN’?


Bij het vernieuwde Wettelijk Beoordelings Instrumentarium 2017 (WBI2017) zijn geheel nieuwe methodes ontwikkeld om te beoordelen of primaire waterkeringen voldoen aan wettelijke veiligheidseisen. Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstanties en de markt kunnen in het najaar van 2016 oefenen bij een generale repetitie.

Lees meerAssetmanagement waterASSETMANAGEMENT WATER: LAVEREN TUSSEN HOOFD EN HART

De watersector staat op het gebied van assetmanagement voor diverse dilemma's; tussen het gebruik van nieuwe rekenmodellen en doorgaan op de vertrouwde wijze, tussen zelf innovatie initiëren en wachten op toestemming van de overheid en tussen schaalvergroting en acteren op de menselijke maat.

Lees meerPraktische toepassingen voor de 'Ladder duurzame verstedelijking'PRAKTISCHE TOEPASSINGEN VOOR DE 'LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING?

In bijna driekwart van de bestemmingsplannen voor stedelijke ontwikkeling wordt de ladder voor duurzame verstedelijking nog niet (goed) toegepast. En dat terwijl het instrument al in oktober 2012 is ingevoerd en onderdeel is van nationaal ruimtelijk beleid.

Lees meer