0 van 0 resultaten voor ""

Stedelijke ontwikkeling en programmering

Een professionele programmering van gebiedsontwikkeling bevordert de stedelijke kwaliteit, draagt bij aan de financiële haalbaarheid, versnelt de realisatie, reduceert de mobiliteit en versterkt de lokale economie. Vaak is sprake van transformatie van bestaand stedelijk gebied. Maar hoe sluit je het gebied zo goed mogelijk aan op de omringende stad? Het is zaak om het programma optimaal af te stemmen op de wensen en eisen van de toekomstige bewoners en bedrijven. En om het gebruik van openbaar vervoer en langzaam verkeer te stimuleren, de duurzaamheid te bevorderen en zo een aantrekkelijk leef- en werkmilieu te creëren.

Functiemenging: de optimale balans

Bij het ontwikkelen van innovatieve woon- en werkmilieus is het belangrijk om te bedenken welk type stedelijke omgevingen voor de toekomst gemaakt kunnen worden. Gebieden die interessant zijn voor de stad en echt een aanvulling zijn. De sleutel is verdichten en vermengen. Mengen wanneer dit meerwaarde geeft en scheiden wanneer dit moet. Wat is de optimale balans tussen wonen en andere functies, zoals kantoren, bedrijfsruimten, retail en horeca? Wij stellen ruimtelijk-programmatische visies op die een helder en realistisch toekomstbeeld geven voor projecten en ontwikkelingen. En adviseren met ontwikkelstrategieën over de stappen om te komen tot realisatie. Dat doen we samen met de partijen in het gebied, zodat vanaf het begin wordt gewerkt aan commitment bij alle stakeholders.

Door zware bedrijfsfuncties die niet te combineren zijn met wonen te intensiveren op plekken waar dit wel kan, speel je ruimte vrij voor andere kansrijke locaties. Daar kunnen een combinatie van lichtere bedrijvigheid en andere functies als wonen, maar ook voorzieningen, interessante nieuwe gebieden maken. Gebieden met commercieel verdienvermogen. Wijs duidelijk gebieden aan waar je niet aan gaat zitten en waar de economische functie zich kan ontwikkelen. Kies alleen voor mengen wanneer dat meerwaarde oplevert, voor de economie in de stad of omdat er een bepaalde vraag vanuit doelgroepen voor wonen ligt. Meer weten? Neem contact met ons op.

Stedelijke ontwikkeling en programmering

Prettig, gezond en betaalbaar wonen

Wij baseren ons op kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen binnen de regionale woningmarkt en voorzien jouw toekomstvisie van een goeddoordachte (markt)strategie. Dit doen wij samen met alle betrokken stakeholders om zo een optimaal draagvlak voor jouw visie te garanderen. Wij leveren hiervoor de benodigde analyses van de ontwikkeling van huishoudens, de bestaande woningvoorraad, nieuwbouwontwikkelingen en behoefteramingen voor specifieke doelgroepen en voorzieningen.

Toekomstbestendige werklocaties

Aantrekkelijke steden en regio’s beschikken over toekomstbestendige werklocaties met een sterke concurrentiekracht. Wij adviseren over de strategische positionering, programmering en ruimtelijke vertaling van werklocaties – zowel kantoren en bedrijven als kennislocaties – van locatie tot regio. Op basis van behoefteramingen, marktonderzoek en expertise brengen wij de omvang van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag en de meest kansrijke economische clusters en doelgroepen in beeld. Een integrale benadering is daarbij key. Een krachtige werklocatie ontstaat door het verbinden van economie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, programmamix, voorzieningen, samenwerking, duurzaamheid en openbare ruimte. Daarbij hebben we oog voor de snel veranderende wereld om ons heen: thuiswerken, digitalisering, circulaire economie en de battle for talent.

Vrijetijdseconomie in transitie

Horeca en vrijetijdsvoorzieningen spelen een steeds belangrijkere rol in gebiedsontwikkelingen. In sommige plannen, zoals Bataviakwartier Lelystad en Entree Zandvoort, bestaat zelfs het merendeel van het programma uit horeca en ‘leisure’. Wij ontwikkelen passende en realistische programmering van horeca- en vrijetijdsvoorzieningen. Door onze integrale benadering stemmen wij het programma zo goed mogelijk af op de ambities en positionering van het gebied, de (toekomstige) doelgroepen en de marktruimte.

Van winkelcentra naar verblijfsgebieden

In de voortdurend veranderende retailmarkt moeten we alle zeilen bijzetten om winkelgebieden aantrekkelijk te houden voor de bezoekers van vandaag en morgen. Daarbij is het belangrijk de branchering zo goed mogelijk af te stemmen op de consument. Wat is die optimale branchering, gelet op de specifieke kwaliteiten van een (winkel)centrum? Waar heeft de consument behoefte aan? Ontbreken bepaalde formules of branches? Is het aanbod voldoende onderscheidend ten opzichte van andere winkelgebieden of buurgemeenten? Belangrijke vragen voor beleggers en eigenaren, maar ook voor gemeenten.

Maatschappelijke voorzieningen

Om de wooncrisis te bestrijden heeft het kabinet de ambitie om tot 2030 900.000 nieuwe woningen te bouwen. Al deze nieuwbouw heeft ook gevolgen voor de ruimtevraag naar andere functies. Hierbij is ook aandacht nodig voor maatschappelijke voorzieningen vanwege de veranderende maatschappij. Onder andere door vergrijzing en een blijvend groeiende bevolking is de behoefte aan voorzieningen groot. Zijn er straks wel genoeg huisartsenpraktijken om de bevolking te voorzien in de zorgvraag? Kan mijn kind straks wel naar een basisschool in de buurt? Wij brengen de behoefte aan voorzieningen binnen gemeenten, wijken en gebiedsontwikkelingen in beeld. Dit doen wij deels kwantitatief, maar hierbij verliezen wij het kwalitatieve aspect niet uit het oog. Elke gemeente is uniek en heeft zijn eigen demografische ontwikkeling en sociaal-maatschappelijke uitdagingen.

Maatschappelijke voorzieningen

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Sweco is gespecialiseerd in Ladderonderbouwingen voor alle stedelijke functies. Het Rijk vereist een zorgvuldige afweging van het ruimtegebruik. Overheden dienen op grond van het Besluit ruimtelijke ordening nieuwe stedelijke ontwikkelingen standaard te motiveren aan de hand van de zogenoemde Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Wij ondersteunen graag bij Ladderonderbouwingen voor alle stedelijke functies.

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.