0 van 0 resultaten voor ""

Woonvisie, woningmarktonderzoek en woonbeleid

Prettig, gezond en betaalbaar wonen is één van de primaire levensbehoeften. Wonen gaat om het hebben van een thuis, een betaalbaar dak boven je hoofd, je woonomgeving en je sociale netwerk. Wonen heeft daarnaast betrekking op de woningmarkt -waarop heel veel partijen actief zijn- en de woningbouw, een belangrijke motor voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen. In nog breder perspectief gaat het over de duurzame inrichting van onze leefomgeving. Dit vraagt om toekomstbestendig en strategisch woonbeleid.

Onze ambitie: de woningmarkt in balans

Om invulling te geven aan toekomstbestendig woonbeleid helpt een nuchtere kijk, vakinhoudelijke expertise en creativiteit. Maar ook vaardigheden om de feiten zo goed mogelijk op tafel te krijgen, ervaring met strategisch beleid, participatie en gebiedsontwikkelingen, en kennis van zowel de publieke sector (overheden en corporaties) als marktpartijen (bouwers, ontwikkelaars, beleggers).

Wij bieden die kennis en ervaring. Het is dan ook onze ambitie om de komende jaren op meer plekken in Nederland een bijdrage te leveren aan het beter in balans brengen van de woningmarkt en het realiseren van inclusieve, gezonde en veilige steden. Je kunt bij ons terecht voor:

 • Visie en strategie: bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van (meerjarige) woonvisies, de nieuwe Volkshuisvestingsprogramma’s of woonzorg-visies
 • Een reëel en afgewogen advies over kansrijke woonprogramma’s bij nieuwbouw en transformatie: bijvoorbeeld in de vorm van (woning)marktonderzoek, behoefteonderzoek, ruimtelijke verkenningen of ladderonderbouwingen en adviezen over prijsstellingen
 • Advisering over functiemenging van wonen, werken en voorzieningen binnen gebiedsontwikkelingen
 • Innovatieve woonconcepten en flexwonen
 • Wonen en zorg, seniorenhuisvesting
 • Huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders, arbeidsmigranten, spoedzoekers of woonwagenbewoners
 • Betaalbaarheid
 • Het direct leggen van verbindingen met (en betrekken van kennis over) bijvoorbeeld de energietransitie, mobiliteit, circulariteit, digitalisering en de sociale opgaves die er liggen
 • Detacheringen als (beleids)adviseur of projectleider op het gebied van wonen/tijdelijke intensieve
Prettig wonen

Alle partijen zijn nodig voor de grote woonopgaven

In de huidige woningcrisis worden de verschillende perspectieven op wonen, de woningmarkt, woningbouw en ruimtelijke ontwikkelingen vaak tegenover elkaar gezet. Wij zien dat anders, juist gegeven de woonopgaven die er liggen. Of het nu gaat om de enorme krapte in aanbod, om betaalbaarheid, om passend wonen voor ouderen of om het werken aan de klimaatdoelen van Parijs: overheden, woningcorporaties, marktpartijen en andere initiatiefnemers (bijvoorbeeld bewonerscollectieven) hebben elkaar de komende jaren meer dan ooit nodig. Samenwerking is hierin cruciaal.

Wonen in een gezonde, inclusieve en leefbare stad

Uiteindelijk gaat het daarbij om de vraag hoe een gezonde, inclusieve en leefbare stad eruit ziet. Wat is er nodig om bestaande buurten te verbeteren, ontmoeting te stimuleren, wonen en werken goed te combineren, voldoende maatschappelijke en commerciële voorzieningen in de buurt te hebben, kwetsbare mensen een woonplek te bieden, de stad ook voor gezinnen aantrekkelijk te houden en tegelijkertijd met nieuwe woonconcepten in te spelen op de veranderende maatschappij en woonwensen. En tegelijk willen we tempo maken in gebiedsontwikkelingen, in de stad, rond OV-knooppunten en aan de randen van steden. Niet als doel op zich, maar omdat het bijdraagt aan de opgaves die er liggen.

Wonen in de stad

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen 

In de komende tien jaar zal het aantal 75-plussers in Nederland verdubbelen. Het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De groeiende vraag naar passende en aantrekkelijke huisvesting voor ouderen leidt tot veel nieuwe initiatieven, concepten en spelers. Voor gemeenten en corporaties ligt er een forse opgave om vraag en aanbod van wonen en zorg optimaal af te stemmen. Voor ontwikkelaars en beleggers biedt dit interessante kansen. Wij zijn thuis in de complexe markt van wonen en zorg.

Huisvesting van kwetsbare doelgroepen

De huisvesting van bijzondere doelgroepen behoeft binnen deze groeiambitie aandacht. Denk aan statushouders, arbeidsmigranten, ouderen, spoedzoekers of woonwagenbewoners. Door de krapte op de woningmarkt komen deze groepen in de knel. Niet alleen zijn er weinig woningen (per direct) beschikbaar, ze moeten ook nog eens betaalbaar zijn. Daarnaast zijn deze woningen vaak geconcentreerd in bepaalde wijken en of steden. In de zomer van 2021 verscheen een adviesrapport voor het kabinet (‘Een thuis voor iedereen’) wat de urgentie van dit probleem laat zien en benadrukt dat er een integrale aanpak nodig is. Wij adviseren overheden – zoals de Metropoolregio Amsterdam – hierin en pakken de complexiteit van dergelijke processen aan door verschillende werkvormen en onderzoeksmethoden in te zetten. Zo gaan draagvlak, prioriteitstelling en kaderstelling hand in hand.

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Wet Versterking Volkshuisvesting

Binnen de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting is het volkshuisvestingsprogramma een instrument. Voor gemeenten, provincies en het Rijk wordt een verplichting toegevoegd aan de Omgevingswet om een volkshuisvestingsprogramma vast te stellen. Het volkshuisvestingsprogramma vervangt de woonvisie en deze verplichting geldt vanaf 2026. Sweco ondersteunt graag bij het proces om aan de verplichting te voldoen. Het doel van het volkshuisvestingsprogramma is de verdere uitwerking van de visie op het woonbeleid en om concrete maatregelen te bevatten om tot realisering van het beleid te komen. Het volkshuisvestingsprogramma geeft een beschrijving van het beleid voor in ieder geval de eerstkomende vijf jaar. Onderdelen van het volkshuisvestingsprogramma zijn:

 1. Woningbouw en woningbouwprogrammering
 2. Balans in de woningvoorraad
 3. Woonbehoefte van aandachtsgroepen
 4. Leefbaarheid
 5. Verduurzaming

 

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.