0 van 0 resultaten voor ""

Vitale waterketen

Water is leven en staat aan de basis van groei. Om water beschikbaar, kwalitatief goed en in balans te houden is veel nodig. Ons werk strekt zich uit van waterkwaliteit, -distributie, -veiligheid tot -zuivering. Dat is geen op zichzelf staand proces, maar een keten. Processen die op elkaar ingrijpen en elkaar kunnen versterken. Door slim naar ruimtegebruik te kijken, of nieuwe technologie in te zetten. Zo wordt data uit water zelfs een voorspeller. We zullen adaptief en innovatief moeten zijn.

Van tap tot bron, van bron tot tap

Waar het afvoeren van water historisch gezien van grote betekenis voor ons land is geweest, staan we nu voor de uitdaging water niet af te voeren, maar juist vast te houden. Zo bieden we tegenwicht aan de grilligheid van het klimaat, de piekvraag van grootverbruikers. Meebewegen en ruimte geven, zodat water een stabiele factor blijft. Als drinkwater, als beeldbepaler en als grondstof voor landbouw en industrie.

Met elkaar sterk

Deze transitie vraagt om samenspel. Tussen bedrijven, overheden en kennisinstituten, maar vooral tussen mensen die elkaar uitdagen, aanvoelen en versterken. Dat is wat het verschil maakt in de toekomst. Waarin kennis bijdraagt tot een systeem waarin de waterketen (drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering) en het watersysteem (grond- en oppervlaktewater) geïntegreerd zijn, zodat uitdagingen van klimaat, continuïteit en kwaliteit geborgd zijn. Van oplossingen als wadi’s in woonwijken, retentiebekkens in het rivierengebied, krachtcentrales, datageneratie tot zuiveringstechnieken voor de industrie.

Machines in Drinkwaterbedrijf Oasen zuiveringssysteem

Ruimte voor water

Nederland is een deltagebied. Klimaat en zeespiegel bepalen onze toekomst. Op een relatief klein oppervlak vragen we veel van onszelf. Economische groei, slimme landbouw, duurzaam gebruik van grondstoffen. ‘Water’ is en blijft derhalve een belangrijke uitdaging in ons land. Soms hebben we er veel te veel van, op andere moment juist veel te weinig. In beide gevallen blijft kwaliteit en continuïteit een belangrijke uitdaging. Het is van groot belang water in alle uiteenlopende omstandigheden veilig en gecontroleerd de ruimte te geven. Onze kennis en kunde is daarop gericht. Daarnaast richten we onze diensten op het, als gevolg van sterk wisselende omstandigheden en weersextremen, beschikbaar houden van voldoende zoetwater voor mens en natuur.  

Circulaire waterketen

Met behulp van nieuwe watertechnologieën kan water gezuiverd worden tot drinkwater. Zo beschermen we de kwetsbare zoetwaterbronnen. Ook bedenken, ontwerpen en realiseren wij de zuivering van rioolwater. Zo haalt Sweco bijvoorbeeld medicijnresten, hormoonverwekkende stoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit water, waarna het gezuiverde water geschikt is als zwemwater of als gietwater voor land- en tuinbouw. Ook worden hieruit grondstoffen en energie gewonnen, voordat het water terug de kringloop in gaat. Afval bestaat dan niet. Als BIM gecertificeerd bedrijf zijn we bovendien in staat dit type processen en de stakeholders die hier samen aan werken, bijeen te houden en met elkaar tot een sterke kwaliteit te komen.  

Waterkwaliteit

Sweco is marktleider in energiearme, compacte en goedkope stikstof- en fosfaatverwijdering op afvalwaterzuiveringsinstallaties met technologieën zoals DEMON®, SHARON® en inDENSE®, die watersystemen algenvrij houden. Wij hebben ontwerp- en realisatie ervaring van ozon technologie, voor verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Hiermee realiseren we schone watersystemen tegen lage investerings- en exploitatiekosten.

Geoweb maakt samenwerking tussen waterleidingbedrijven makkelijker

Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe zorgen samen voor schoon en betrouwbaar drinkwater in Groningen en Drenthe. De twee bedrijven werken zoveel mogelijk samen, ook op het gebied van GIS&ICT. Omdat het huidige GIS-systeem te complex is, wordt het vervangen door een GeoWeb-toepassing. Zo kunnen de twee waterbedrijven de werkprocessen verbeteren en een betere toegang bieden tot accurate, betrouwbare en consistente gegevens.

FlowTraffic: in één oogopslag afvalwaterprognoses in beeld

Een badkuip vol afvalwater sturen we dagelijks het riool in. Jaarlijks is dat 1,9 miljard kuub verontreinigd water. Gemeenten en waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor de afvoer en dit complexe en tijdrovende proces. Sweco en Deltares ontwikkelden daarom FlowTraffic: een GeoWeb-viewer, die in één oogopslag afvalwaterprognoses en de impact op de infrastructuur in beeld brengt.

Toekomstbestendige zuiveringsinstallatie voor Chemours

Sweco helpt chemiebedrijf Chemours bij het ontwerp van de nieuwe afvalzuiveringsinstallatie en het aanbestedingstraject voor de realisatie. De nieuwe zuivering brengt het aandeel potentieel schadelijke stoffen richting de rioolwaterzuivering van Waterschap Hollandsche Delta terug met meer dan 99 procent. De nieuwe afvalzuiveringsinstallatie vervangt de mobiele waterzuivering die het chemiebedrijf sinds een aantal jaar huurt om te allen tijde de waterkwaliteit te garanderen.

Deze tijdelijke installatie zorgt voor vergaande zuivering van onder andere gefluorineerde stoffen in het afvalwater en zorgt daarmee dat Chemours kan blijven voldoen aan de steeds strenger worden wet- en regelgeving. De nieuwe ‘vaste’ chemisch-fysische zuiveringsinstallatie heeft een grotere capaciteit, zal de bedrijfszekerheid verhogen en zorgt voor een duurzame oplossing. De installatie zal gemiddeld 60m3 (60.000 liter) per uur aan afvalwater zuiveren gedurende 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, met een maximale capaciteit van 120 m3 per uur.

3D tekening waterzuiveringsinstallatie Chemours

Oasen

Om de verzilting tegen te gaan, gaat het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Oasen werken met een nieuw zuiveringssysteem met membraanfilters. Sweco kreeg opdracht voor het ontwerp en de contractvorming. De membraanfabriek van de installatie van Oasen maakt gebruik van een ingenieus stelsel van membranen dat zich in een buizenstelsel bevindt. Grondwater wordt onder hoge druk door de membranen geperst waardoor het gezuiverd wordt. Het gezuiverde water krijgt vervolgens een nabehandeling.

Om de laatste resten ammonium te verwijderen wordt het permeaat van de reverse osmosis over ionenwisselaars geleid, door middel van calcietfiltratie opgehard en met behulp van torenbeluchting ontdaan van de laatste resten methaan en kooldioxide. Daarna wordt het drinkwater gebufferd in reinwaterreservoirs en verder getransporteerd. Het concentraat dat achterblijft in de membranen, de verontreinigende stoffen, wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie en daar verder gezuiverd.

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.