0 van 0 resultaten voor ""

Het is tijd om in te zetten op een circulaire economie

De afgelopen decennia is er wereldwijd een toename in de productie van afval en in het gebruik van schaarse grondstoffen. Voor deze grondstoffen zijn we vaak afhankelijk van andere landen. De huidige manier waarop we onze grondstoffen gebruiken heeft geleid tot de uitdagingen waar we vandaag voor staan: klimaatverandering, milieuvervuiling, toenemende CO2-uitstoot, afbraak van ecosystemen en uitputting van hulpbronnen. 

De synergie die ontstaat door circulariteit

Om duurzame ontwikkeling vorm te geven en efficiënt gebruik van ruimte en grondstoffen te bevorderen, zetten we in op de transitie naar een circulaire economie. In een circulaire economie sluiten we technische en biologische kringlopen en gebruiken we grondstoffen langer en hoogwaardiger, waarbij we de sociale en ecologische structuren beschermen en versterken en we daarnaast ook economische waarde creëren. 

We verminderen grondstofgebruik, hergebruiken en recyclen en we zijn bewust van de implicaties van onze keuzes op het milieu. Het sluiten van biologische en technische kringlopen kan zowel binnen kleine als grote processen, in alle sectoren en op verschillende schaalniveaus.   

De circulaire doelstellingen waar we in Nederland voor staan 

De ambitie van Nederland is om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. De tussendoelstelling is dat er in 2030 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt. Voor de bouw en infra betekent dit dat vanaf 2023 alle uitvragen van de overheid circulair zijn, tenzij dit niet deels of volledig mogelijk is, en dat in 2030 alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Naast deze ontwikkelingen met betrekking tot materiaal- en grondstoffengebruik in de bouw en infrastructuur, zien we ook in andere sectoren, zoals industrie, energie, rail, assetmanagement, gebiedsontwikkeling en mobiliteit, veel kansen voor een versnelling in de transitie naar een circulaire economie.  

Sweco brengt circulariteit in kaart 

Bij Sweco werken we dagelijks aan de circulaire economie. We analyseren materiaalstromen van beheer- en onderhoudsprojecten, begeleiden circulaire aanbestedingen, ontwikkelen een materialenpaspoort in Obsurv, maken circulariteit meetbaar en helpen overheden en organisaties in het concretiseren van de circulaire ambities. De omslag van lineair naar circulair zit zowel in onze projecten als in onze bedrijfsvoering. We hebben bijvoorbeeld op al onze locaties circulaire afvalstations en circulaire plantenpotten. 

2050

is het jaar waarin Nederland een volledig circulaire economie wil realiseren

50 %

minder primaire grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) is de tussendoelstelling voor 2030

40

bruggen worden bediend in Het Swettehûs in Leeuwarden

Onze Podcast ‘Hink stap sprong in de circulaire woningbouw’ 

De ambitie van Nederland is niet mis: het bouwen van zo’n miljoen woningen, het vervangen van een deel van de woningvoorraad, én dat ook nog eens circulair. Wat is de rol van de partijen bij het versnellen en opschalen van circulaire woningbouw in Nederland en hoe komen we een stap, of liever, een sprong verder? Luister de podcast hier of in je favoriete podcast app.

Copy link
Powered by Social Snap