0 van 0 resultaten voor ""

Papierfabrieken helpen woningen van het gas af

Restwarmte gebruiken om huizen en bedrijven te verwarmen

Al vanaf de 17e eeuw vormen Loenen, Eerbeek en Laag Soeren het centrum van de Nederlandse papierindustrie. Uit Sweco’s onderzoek blijkt het haalbaar om met restwarmte van deze papierfabrieken honderden omliggende huizen en bedrijven te verwarmen. Met het door ons verder uitgewerkte plan voor een nieuw warmtenet kan de regio een mooie stap maken richting een aardgasvrije gebouwde omgeving en de CO2-uitstoot aanzienlijk verkleinen.

Een schepje er bovenop

Het Gelders Energie Akkoord heeft als doel om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten. Binnen de RES-regio Clean Tech gaan gemeente Apeldoorn en Brummen nog een stap verder; energieneutraal in 2030. Eén van de manieren om de CO2 uitstoot te verminderen is het gebruiken van de restwarmte van nabij gelegen fabrieken voor het verwarmen van gebouwen.

Vier fabrieken in ‘the running’

In de papierindustrie in Eerbeek en Loenen zijn vier potentiële warmtebronnen

  • industriewater Eerbeek (IWE)
  • papierfabriek DS Smith
  • papierfabriek Mayr-Melnhof
  • papierfabriek Smart Packaging Solutions

Sweco nam ze alle vier mee in een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw aan te leggen warmtenet in Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren.

Het technische verhaal

De hamvraag was: welke restwarmte is effectief beschikbaar en welke investeringen zijn nodig om de restwarmte van de fabrieken in een warmtenet te krijgen. Hiervoor hebben we vijf varianten geanalyseerd. De varianten zijn een combinatie van een gebied met bepaalde omvang van warmte-afnemers. Het uitgangspunt hierbij was dat per gebied 90% van de huurwoningen, 20% van de particuliere woningen en 10% van de overige gebouwen op het warmtenet aangesloten kunnen worden.

Rekenen met digitale tweeling

Voor de analyse hebben onze experts een digitale tweeling gemaakt van het studiegebied, haar warmte-aanbieders, -afnemers en het tracé van het warmtenet in een GIS-model (Geografisch Informatie Systeem). Op basis van de (toekomstige) warmtevraag en de ligging van de huurwoningen van woningcorporatie Veluwonen hebben we gebieden in kaart gebracht die kansrijk zijn voor een aansluiting op het warmtenet. De uitkomsten verwerkten we in een gevalideerd businesscasemodel uit, in verschillende scenario’s.

Prachtig voorbeeld hoe we met een goed onderbouwde businesscase op regioniveau inzicht kunnen geven in de energielasten voor de eindgebruikers en vastgoedeigenaren, de benodigde investeringen en exploitatiemogelijkheden door de warmteaanbieder en ook nog verschillende scenario’s hebben onderzocht. Zo maken we de weg vrij voor meer duurzame warmtenetten. – Joost Muusze, senior adviseur Duurzame Energie bij Sweco

Samen het vuur opstoken

Echter, Sweco zorgde niet alleen voor inzicht in de technische en financiële haalbaarheid. Ook wij gingen een stapje verder. We brachten de betrokken partijen provincie Gelderland, gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden, woningcorporatie Veluwonen en uiteraard de papierindustrie zelf, bij elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen maar ook om de best mogelijke manier van samenwerken te achterhalen.

Twee goede opties

Uit ons onderzoek blijkt dat de restwarmtes van Industriewater Eerbeek (IWE) en papierfabriek DS Smith beschikbaar zijn en voldoende potentie hebben. In beide gevallen is de leveringszekerheid groot. Daarnaast kan de back-up voorziening bij DS Smith worden ingezet voor pieklast en back-up.

Weg naar warmtenet is vrij

Sweco heeft met dit onderzoek aangetoond dat een haalbare businesscase en businessmodel voor de aanleg van een warmtenet gevoed door de nabij gelegen papierindustrie mogelijk is. Daarom stelden we ook alvast de vervolgstappen vast voor de weg die de betrokken partijen richting realisatie kunnen volgen. Het opgeleverde rapport kan hierbij als basis gebruikt worden voor de eventuele aanbestedingsprocedure.

55 %

Afname in CO2 uitstoot dat het Gelders Energie Akkoord als doel heeft

2030

Gemeenten Apeldoorn en Brummen gaan een stap verder; energieneutraal