0 van 0 resultaten voor ""

Een dikke acht voor woonkwaliteit in De Gouden Buurten

Van glastuinbouw en veehouderij naar toekomstbestendige woonwijk

Een gebied gebruikt voor glastuinbouw en veehouderij, liggend in de twee meest laag gelegen peilgebieden in de regio transformeren naar een nieuwe en toekomstbestendige woonwijk met in totaal 3.000 woningen, verdeeld in zeven deelplannen. Een hele opgave! Vanaf het prille begin in 2003 is Sweco in een steeds groter groeiende rol als projectmanager, adviseur, ontwerper én contractmanager actief bij deze ontwikkeling van ‘De Gouden Buurten’ in de kern van Berkel en Rodenrijs grenzend aan het natuur- en recreatiegebied ‘De Groenzoom’.

Al 20 jaar ervaren wij dat vertrouwen de basis is voor succesvol samenwerken. Het is een complex proces waarbij je samen iets kunt bereiken of realiseren wat je afzonderlijk niet kunt. Het zichtbare resultaat van onze samenwerking in De Gouden Buurten is iets om trots op te zijn. – Jacco Nieuwstraten, directeur Kavel Vastgoed

Gedeelde ambitie komt tot leven

De gedeelde ambitie van onze opdrachtgevers Ontwikkelingscombinatie Westpolder-Bolwerk (OCW) en gemeente Lansingerland voor een hoogwaardige toekomstbestendige woonwijk met een duurzaam en klimaatadaptieve inrichting komt hier tot leven. Dit zie je terug in De Gouden Buurten. Ruim opgezette woonwijken in een groen en waterrijk gebied gekenmerkt door fraaie openbare ruimte, speelplaatsen, ontmoetingsplekken, bruggetjes, watergangen, gracht en singels. Niet voor niets geven de bewoners van de wijk een 8,2 voor de woonkwaliteit.

Alles behalve de woningen zelf

Sweco verzorgt voor OCW en Gemeente Lansingerland alle civieltechnische advisering, beheer grondexploitatie, ontwerp, de engineering en directievoering. Voor de gemeente Lansingerland werkt Sweco aan de hoofdplanstructuur van alle zeven wijkdeelplannen van het project. Denk aan: wegen, bruggen, riolering, kabels en leidingen, openbare verlichting, wijkparken, speelplaatsen, inrichting waterstructuur etc. Voor de OCW managet Sweco alle randvoorwaarden om de bouw van 3.000 woningen mogelijk te maken en – de inrichting van het openbaar gebied in alle zeven deelplannen.

Water- en bodemgestuurd bouwen

De Gouden Buurten bevindt zich in twee meest laaggelegen peilgebieden in de regio, op NAP – 5,92 m respectievelijk NAP -2,75 m. Dit in combinatie met een weinig draagkrachtige bodem maakt dat de focus van Sweco bij deze locatieontwikkeling ligt op versterken van de bodem en waarborgen van de waterveiligheid.

We maken maximaal gebruik van gebiedseigen grond. Een eerste grote partij grond kwam van het nabijgelegen HSL-spoorproject waardoor het mogelijk is om per deelplan grond in te zetten en weer door te schuiven naar een volgend deelplan. Dit grondstromenplan hebben we geborgd in goede afspraken met het bevoegd gezag: gemeente Lansingerland en DCMR Milieudienst Rijnmond.

De Gouden Buurten

Duurzaam en innovatief

De polderwegen, watergangen en groene structuren leggen we op een duurzame en innovatieve manier aan onder andere met natuurvriendelijke oevers. De focus is gericht op het zo beperkt mogelijk inzetten van materialen als verharding, riolering, beschoeiing, Dat houdt de onderhouds- en vervangingskosten laag en draagt bij aan een lage CO2 footprint.

Ook gebruiken we de vrijkomende grond als voorbelasting van de terreinen in plaats van aankoop van extra zand. Door DIT-riolering te combineren met een gebied dekkend drainagestelsel vertragen we de hemelwaterafvoer. Het regenwater wordt volledig gescheiden ingezameld en vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater. Met het oog op de klimaatverandering hebben we op diverse plekken in het plan aanvullende waterberging opgenomen.

Van adviseur naar partner

Wederzijds vertrouwen, klanttevredenheid en bewezen meerwaarde leidde tot een steeds groeiende rol in het project. Inmiddels staan we schouder aan schouder naast onze opdrachtgevers. En dat zonder wederzijdse langlopende contractverplichtingen. Ieder jaar evalueren we met de OCW de prestaties en leggen we samen nieuwe werkzaamheden voor de komende periode contractueel vast.

Stedenbouwkundig ontwerp

Zo is de globale stedenbouwkundige opzet van de deelplannen 4-West en 6 ontworpen door Atelier Dutch. Sweco verzorgt de verdere uitwerking. Vanaf de start van de gebiedsontwikkeling maakt Sweco alle maatvaste stedenbouwkundige matenplannen. De hoge betrouwbaarheid van deze matenplannen blijkt uit de 1-op-1 overname door partijen als het kadaster en de notaris. Dit is van zo’n grote toegevoegde waarde voor de OCW dat we inmiddels ook het stedenbouwkundig ontwerp opstellen.

Financiële zekerheid

Sweco heeft een all-in normgetal per m2 opgesteld voor het te ontwikkelen gebied. OCW gebruikt deze als toets voor de totale investeringssom van elke deelplan. Alle te maken kosten voor het voorbelasten, bouw- en woonrijp maken én de civieltechnische planvoorbereiding worden aan dit getal getoetst. Tot nu toe lukt het nog steeds om deze GREX kosten onder het normgetal te laten uitkomen. Voor OCW betekent dit financiële zekerheid in plaats van financieel risico.

Beheer openbaar gebied

Na oplevering van een deel van het openbare gebied verzorgt Sweco gedurende de periode van één jaar namens de OCW de aansturing van het beheer van het openbaar gebied. Daarna dragen we dit namens OCW definitief over aan de gemeente Lansingerland.

Tactisch advies

Sinds enkele jaren hebben verschillende Sweco-experts ook tactische adviezen geleverd. Zoals de overall fasering en vastgoedplanning, het grondstromenmanagement en herziening van contractbijlagen tussen OCW en gemeente Lansingerland. Sweco is dan ook lid van het projectkernteam van OCW.

Gedelegeerd opdrachtgever

Inmiddels vervult Sweco voor de civieltechnisch werken een rol als gedelegeerd operationeel opdrachtgever. De OCW kan zich hierdoor meer en meer op haar kerntaken richten.

Flexibiliteit ten top

Over de jaren is het woningprogramma meermaals aangepast naar economische marktsituatie zoals het omzetten van koop- naar huurwoningen en in 2017 is de productie verhoogd naar + 200 woningen per jaar. Inmiddels (2023) zijn er al meer dan 2.100 woningen gebouwd. Naar verwachting is de totale ontwikkeling van De Gouden Buurten met 3.000 woningen en alle voorzieningen klaar in 2028.

We zouden het fantastisch vinden om de hele gebiedsontwikkeling te mogen afmaken. Op dit project werken we met een vast projectteam waarvan één collega zelfs al vanaf de start twintig jaar geleden. Anderen zijn ook al langer dan 10 jaar actief. Deze continuïteit helpt enorm om als betrokken en benaderbare partner naast onze opdrachtgevers te kunnen staan. Wederzijds vertrouwen is hét sleutelbegrip waar deze lange samenwerking door floreert Philip Roosenschoon, projectmanager bij Sweco 

Philip Roosenschoon

Vijf bijzonderheden op een rij:

  • Plangebied geheel aangelegd met gebiedseigen grond
  • Succesvol nieuw OV-knooppunt in het hart van de wijk
  • Woonwijk volledig ingepast in oorspronkelijke polder- en waterstructuur
  • Vrijwel geen trottoirs en minimaal gebruik materialen
  • Grote composiet verkeersbrug over de Zilvergracht
2003

begon Sweco met dit project

3000

woningen waarvan er nu in 2023 al zo’n 2.100 zijn gebouwd of in aanbouw zijn

2028

is naar verwachting het hele project gereed

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. En daardoor ontstaan mooie projecten en verhalen. Ontvang 10x per jaar meer nieuws over toonaangevende innovaties, projecten en persoonlijke verhalen in je mailbox. Weet hoe de wereld verandert en wij, samen met jou, het verschil maken. Elke dag opnieuw.