Water

Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Economische groei, urbanisatie en klimaatverandering zorgen wereldwijd voor grote uitdagingen in de watersector. Opgaven in de watersector worden ook steeds complexer. Onze uitdaging ligt daarnaast in het vinden van duurzame en innovatieve oplossingen. Onze experts geven je advies, ondersteunen beleid en visievorming en realiseren oplossingen op het gebied van water.

 • Afvalwatertechnologie
 • Drinkwater
 • Stedelijk water en riolering
 • Waterbeheer
 • Waterkwaliteit en ecohydrologie
 • Waterveiligheid
 • Waterbouw

Waterkwaliteit en ecohydrologie

Ons water moet van goede kwaliteit zijn; het is een bron voor drinkwater, we gebruiken het in landbouw en industrie, het voedt de natuur en we gebruiken het voor recreatie. De Kaderrichtlijn Water eist een verdere verbetering van de waterkwaliteit. En nieuwe stoffen als medicijnresten stellen ons voor nieuwe uitdagingen. Sweco heeft specialistische expertise en een integrale kijk om je te helpen met effectieve plannen en maatregelen.

ONZE EXPERTISE
Kaderrichtlijn Water
Programmatische aanpak stikstof
Herinrichting, natuurherstel en verdrogingsbestrijding
Aquatische ecologie en vismigratie
Geochemie grondwaterkwaliteit
Zwemwaterkwaliteit en blauwalg
Effecten van nieuwe stoffen
Monitoring
Modellering waterkwaliteit en ecologie
Haalbaarheidsstudies
Ontwerp helofytenfilters
Emissietoetsen

INNOVATIES
Balance Island: nieuwe kansen voor natuur, landbouw en recreatie

/siteassets/ons-aanbod/rwzi-leidsche-rijn-570x380px.jpg

 • Marianne
  Vermijs
  Divisiedirecteur Water en Energie