Natuuraanpak doorslaggevend voor aanleg Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg en tunnel die de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam verbindt. De verbinding is nodig om bereikbaarheid van de regio Rotterdam te verbeteren. De uitvoering was reeds aanbesteed, terwijl beroep was ingesteld bij de Raad van State. Echter, deze hield alle beroepszaken aan die te maken hebben met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vertraging en miljoenenschade leken onvermijdelijk. Sweco is er met Rijkswaterstaat en de Landsadvocaat in geslaagd om de Blankenburgverbinding als eerste project buiten het Programma Aanpak Stikstof te laten voldoen aan de Wet Natuurbescherming.

De Wet Natuur- bescherming

In afwachting van antwoorden op prejudiciële vragen aan het Europese Hof hield De Raad van State alle beroepszaken inzake het Programma Aanpak Stikstof aan. Pas in het najaar van 2018 werd een antwoord van het Hof verwacht. Ergens in 2019 zou de beroepsprocedure dan weer gestart kunnen worden. De uitkomsten hiervan waren ongewis. Vertraging van minstens 6 maanden tot 1 jaar had voor politiek imagoschade gezorgd en miljoenen schade opgeleverd wegens contract met aannemer.

De Raad van State heeft 18 juli 2018 alle bezwaren van appellanten tegen de Blankenburgverbinding ongegrond verklaard. Het gewijzigde Tracé is toen onherroepelijk geworden. Sweco schreef de belangrijkste elementen om dit mogelijk te maken, namelijk een Passende Beoordeling Wet Natuurbescherming en een natuurcompensatieplan.

Combineren van expertises

Het opstellen van een eigenstandige passende beoordeling van de Blankenburgverbinding met een compensatieplan, zonder gebruik te maken van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) lijkt op de werkwijze voor het PAS (2015) maar is door aangescherpte jurisprudentie en de vele door PAS geclaimde maatregelen nu heel complex geworden. Maarten Mouissie, teammanager Ecologie bij Sweco: “Er moesten 5 habitattypen gecompenseerd worden op twee verschillende locaties. Het doorlopen van de zogenaamde ADC toets was overigens ook voor het PAS relatief zeldzaam. Hierbij moet initiatiefnemer namelijk aantonen dat Alternatieven ontbreken, er een Dwingende reden is van groot openbaar belang en tijdig Compensatie is geregeld.”

Rijkswaterstaat en de Landsadvocaat zochten ecologische expertise. Sweco bood meer; ecologische, juridische expertise natuurwetgeving, kennis van stikstofmodellen, gevoel voor de praktijk van Rijkswaterstaat en de procedures van de tracé wet. Het oplossingsgericht combineren van deze expertises was onderscheidend. Sweco heeft de ecologische expertise en de juridische kennis en ervaring om de juiste ecologische bouwstenen voor een juridisch betoog aan te kunnen reiken.

Maarten Mouissie kijkt terug op een goede samenwerking met projectleiders van Rijkswaterstaat, juristen en De landsadvocaat: “Het was een spannend traject waarbij de we beroepsprocedure zorgvuldig samen hebben voorbereid. Gedurende het gehele traject was er waardering voor de expertise van onze ecologen, juristen en stikstofmodellendeskundige.“ Sweco heeft de beroepsprocedure met Rijkswaterstaat en de Landsadvocaat voorbereid en ook ter zitting vragen beantwoord.

Het onmogelijke mogelijk maken

De uitvoering van de Blankenburgverbinding is nu van start. Ernstige vertraging en miljoenenschade zijn voorkomen. Inmiddels zijn de antwoorden van het Hof gepubliceerd. Het lijkt er niet op dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in zijn huidige vorm doorgaat.

Maarten Mouissie ziet het positief in:

“Voorlopig zullen we in projecten dus zonder het PAS een oplossing moeten vinden voor effecten van stikstofdepositie op de natuur. De uitspraak in de zaak Blankenburgverbinding laat zien dat dit mogelijk is. Wij kennen de route en de te vermijden voetangels. Daarvan profiteren nu ook andere klanten.”

Meer weten?