Langdurige bescherming natuur in bijzondere duingebieden Randstad

In de dichtbevolkte zuidelijke Randstad liggen de twee bijzondere duingebieden, Solleveld & Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal. Toeristen en bewoners bezoeken deze duinen graag en vaak. Je vindt er bijvoorbeeld waardevolle duinvegetaties van het grijze duin. Bij dit soort hoge natuurwaarden en intensief gebruik is goed beheer essentieel om de natuur te beschermen. Sweco heeft daarom voor de Provincie Zuid-Holland voor beide gebieden Natura 2000-beheerplannen opgesteld.

Complexe materie en hoge tijdsdruk

In de afgelopen jaren heeft de provincie in de beide Natura 2000-gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd die uit het eerste beheerplan en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gebied Solleveld & Kapittelduinen bevat het recent aangelegde Spanjaards Duin, het compensatiegebied voor de aanleg van Maasvlakte II. De zes jaar looptijd van het eerste beheerplan was bijna verstreken.

Sweco heeft in de periode januari 2017 tot en met juni 2018 parallel voor de twee aangrenzende gebieden Natura 2000-beheerplannen opgesteld voor de tweede planperiode. Wij hebben de plannen in een intensief proces gezamenlijk met de beheerders, relevante overheden en betrokkenen opgesteld.

Provincie Zuid-Holland en andere betrokkenen waarderen zeer dat Sweco in een korte doorlooptijd tot kwalitatief hoogwaardige plannen is gekomen.

Terugkijken om te verbeteren

Belangrijke onderdelen van het tweede beheerplan waren de evaluatie van de eerste beheerplanperiode, een actualisatie en beoordeling van het huidig gebruik, en een knelpunten- en maatregelenanalyse voor de instandhoudingsdoelen voor bijvoorbeeld witte duinen, grijze duinen, natte duinvalleien en duinbos. In de laatste projectfase hebben we gezamenlijk met de provincie de Nota van Antwoord opgesteld en de zienswijzen in het definitieve beheerplan verwerkt.

De natuur in onze duinen beschermen

Eerder heeft Sweco voor vier andere duingebieden ook Natura 2000-beheerplannen opgesteld. Met deze twee Natura 2000-beheerplannen voor Solleveld & Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal leveren we opnieuw een mooie bijdrage aan de langdurige bescherming van de natuur in onze duinen.

Klant aan het woord

"Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit en de prestaties van het projectteam. De provincie is tevreden over de kwaliteit van de geleverde ontwerpbeheerplannen en het feit dat Sweco ondanks de achteraf bezien zeer krappe planning en de complexe materie alle (tussen)producten steeds op tijd heeft geleverd. Alle deadlines zijn gehaald en dat is een forse prestatie."

Meer weten?

  • Evalyne
    de Swart
    Senior adviseur ecologie en waterkwaliteit