0 van 0 resultaten voor ""

Zo voldoe je aan de BRO

Klimaatadaptatie, energietransitie en de bouwopgave: er speelt zich veel af in de ondergrond. Om hier meer grip op te krijgen wordt tussen 2018 en 2022 stapsgewijs de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) ingevoerd. Overheden moeten hun digitale gegevens over de ondergrond in één systeem bundelen. Hiermee komt er veel op gemeenten af. Het is een nieuw takenpakket en vraagt om integrale samenwerking. Als de implementatie slim gebeurt, kan veel energie en geld bespaard worden. De vraag is dan hoe je dit slim doet. Sweco kan helpen jouw organisatie BRO-proof maken.

Is jouw organisatie al BRO-proof?

Maar hoe doe je dat, BRO-proof worden? Om te voldoen aan deze wetgeving is één simpele druk op de knop geen optie. De BRO gaat namelijk veel verder dan alleen het aanleveren van ondergrondgegevens. Welke technische en procesmatige vraagstukken komen er de komende tijd op je af? Het gaat om veel gegevens die verspreid door de organisatie beheerd moeten worden. Dus zal een nieuwe structuur opgebouwd of uitgebouwd moeten worden. Om hierin te helpen nemen we je graag mee in onze aanpak en ervaringen. Daarbij mobiliseren we, naast onze expertise in bodem en ondergrond, ook onze uitgebreide kennis en ervaringen op het gebied van geodatamanagement.

woningbouwlocatie Oosterwold

Weten waar je staat met de terBROmeter

De terBROmeter is een quickscan en geeft gemeenten inzicht in hoe ver ze zijn met het BRO-implementatieproces in de organisatie. Hiermee kun je gerichte en effectieve vervolgstappen zetten.

Met de terBROmeter doorlopen we de volgende acties:

 • Inventarisatie – we doen een digitaal interview met twee medewerkers van de organisatie
 • Resultaat – inzicht in de status op  indicatoren ‘organisatie’, ‘kwaliteitsborging’ en ‘geodatabeheer’
 • Advies – op basis van de resultaten geven we je in een persoonlijk gesprek een advies op maat inclusief een routekaart met de te nemen stappen

De voordelen van de terBROmeter:

 • We kijken vooruit – je krijgt inzicht in status in plaats van verantwoording – dit in tegenstelling tot de ENSIA-zelfcontrole
 • Snel – binnen 3 weken van opdracht naar resultaat
 • Laagdrempelig– met beperkte inzet, kosten en tijd weet je waar je staat op het gebied van de BRO
 • Richtinggevend – concrete vervolgstappen om mee aan de slag te gaan met onderscheid in ‘must do’ en ‘nice to have’
 • Urgentie – je hebt dé nodige informatie tot je beschikking om capaciteit en/of budget te vragen bij leidinggevenden
De terBROmeter heeft ons een goede spiegel voorgehouden. Er zijn concrete vervolgstappen uitgekomen voor de gemeente, die we ook weer mee kunnen nemen bij de volgende ENSIA-zelfevaluatie.

Gemeente Assen

De strippenkaart BRO

Elke organisatie is uniek, vandaar dat de implementatie van de BRO geen kant-en-klaar pakket is. Elke gemeente kiest in eigen tempo haar eigen weg. Met de inzet van een Strippenkaart BRO helpen wij jou om een op maat gemaakte route te bewandelen. In welk stadium van de implementatie je ook zit, je kunt onze adviseurs inschakelen via een ‘strip’ wanneer het jou goed uitkomt. De te bewandelen route kan volgen uit het advies van de terBROmeter, of uit het plan dat je als gemeente zelf al opgesteld hebt.

Met onze jarenlange ervaring op het snijvlak van bodem en ondergrond, bestuur en organisatie en het inzetten van innovatieve digitale systemen als Obsurv en dgDIALOG BGT, zijn wij in staat om de implementatie van de BRO soepel te laten verlopen. Zo verstrekken we informatie, creëren we draagvlak, stroomlijnen we de met de BRO aangevulde werkprocessen en contracten. Ook zorgen we voor technische ondersteuning bij het voorbereiden en het beheren van alle noodzakelijke data. En wil je de ondergronddata gebruiken voor een 3D-visualisatie van de ondergrond? Dat regelen we!

Met het implementeren van de BRO komt er veel op ons af en krijgen we er nieuwe taken bij. Het is fijn om Sweco als procesmatige en technische partner aan tafel te hebben. Zo worden we ontzorgd in het stroomlijnen van de nieuwe processen en lukt het ons om samen dit project tijdig vorm te geven.

Gemeente Molenlanden

Zorgen wegnemen

Als de implementatie van de BRO binnen jouw organisatie nog niet gecoördineerd wordt, kan Sweco de rol van BRO-coördinator voor invullen en samen met jullie de stappen naar een juiste borging en invulling organiseren. Zo helpen we jou en jouw toekomstige BRO-coördinator op weg zonder dat je het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Wandelaars en fietser op weggetjes en bruggetje tussen de weilanden

Over de BRO

Sinds 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond ingegaan. Deze wet verplicht overheden om hun ondergronddata middels een landelijk portaal te verzamelen, controleren en te beheren. Geotechnische gegevens, grondwatermonitoringsdata en bodemenergiesystemen maken onder ander deel uit van de dataset. Doel is om de geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond beter in beeld te brengen. Gebruik van de digitale database bespaart gemeenten in de toekomst kosten en tijd, omdat onderzoek naar bodem en ondergrond niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevoerd. Nu wordt nog al te vaak bijvoorbeeld een sondering uitgevoerd op of vlakbij een plaats waar dit jaren geleden ook al eens gebeurde. Waren die gegevens op een bereikbare plaats bewaard dan was de nieuwe sondering niet nodig geweest.

Wat gebeurt er als gemeenten niets doen?

 • Voldoen aan de Wet Bro is voor alle gemeenten verplicht. Vanaf januari 2021 wordt de nieuwe wetgeving gehandhaafd via jaarlijkse ENSIA-controles op de basisregistraties.
 • Indien afspraken over aanlevering van informatie door externen niet goed geborgd zijn, kan dit leiden tot kostenverhoging en/of hoge tijdbesteding van ambtenaren aan overbodige discussies.
 • Bij foutief ingevoerde data is er een risico dat de gemeente aansprakelijk gesteld wordt voor faalkosten in ontwerpen en projecten, want externe partijen zijn ook verplicht gebruik te maken van de data uit de BRO.
 • Gemeenten verliezen de grip op hun ondergrond, omdat het oude DINO-loket gaat verdwijnen en daarmee cruciale informatie verloren gaat. En dat net op het moment dat thema’s als klimaatadaptatie en energietransitie om een gedegen kennis van bodem en ondergrond vragen.
 • Het effectief toetsen van vergunningsaanvragen, iets dat onder de nieuwe Omgevingswet en het DSO komt te vallen, wordt erg lastig zonder goed gevulde BRO.