0 van 0 resultaten voor ""

Onderzoek invloed lozing afvalwater op toekomstige waterkwaliteit Oosterwold

Oosterwold is een nog te ontwikkelen groen woon- en leefgebied in de gemeenten Almere en Zeewolde. De komende decennia worden in het gebied ongeveer 15.000 woningen gerealiseerd. In Oosterwold wordt geen infrastructuur zoals riolering aangelegd; toekomstige initiatiefnemers en bewoners dienen hier zelf voor te zorgen. Sweco voert een scenariostudie uit om te onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor de waterkwaliteit.

Voor de ontwikkeling van Oosterwold is door de gemeenten geen gedetailleerd uitbreidingsplan opgesteld zoals dat in de Nederland gebruikelijk is. De ontwikkeling van het gebied wordt organisch vormgegeven. Ook wordt in het gebied geen infrastructuur aangelegd; geen wegen, geen elektriciteit en geen riolering. Dit betekent onder andere dat toekomstige initiatiefnemers en bewoners zelf moeten zorgen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater.

Onderzoek naar gevolgen waterkwaliteit
Omdat het afvalwater in de toekomstige situatie niet centraal ingezameld en gezuiverd wordt, is het onduidelijk wat dit gaat betekenen voor de waterkwaliteit. Sweco voert voor Waterschap Zuiderzeeland een scenariostudie uit om te verkennen welke gevolgen dit heeft voor de waterkwaliteit. Daarbij hebben we aandacht voor lokale overlastsituaties zoals zuurstofloosheid, stank en volksgezondheid en de regionale effecten op de Kaderrichtlijn Water.

CONTACT
Evalyne de Swart
Adviseur Aquatische Ecologie
T 06 51 03 49 51
E evalyne.deswart@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Waterkwaliteit en ecohydrologie