Schoon en slim verkeer van de toekomst

Het verkeer en reizen, we hebben er iedere dag mee te maken. Allemaal willen we kunnen bewegen van A naar B. Wanneer we dat willen, binnen een bepaalde tijd en liefst zo schoon mogelijk. En dan ook nog vaak allemaal tegelijk, als we bijvoorbeeld op en neer reizen naar werk. Het CBS verwacht dat er in Nederland in 2029 meer dan 18 miljoen mensen zullen wonen. En zij gaan zich ook van A naar B verplaatsen. Dat wordt dus een drukke boel op de weg, zeker tijdens de spitsuren. Of niet?

Slimme en duurzame mobiliteit

De vraag naar mobiliteit neemt toe. Maar de behoefte verandert ook. De oplossing is niet langer meer alleen het voertuig of de weg waar je op rijdt. Mobiliteit als vraagstuk omvat veel meer dan dat: CO2 emissies moeten omlaag, we willen zorgen voor een betere luchtkwaliteit, vermindering van files en een betere verkeersveiligheid. Sommige van deze aspecten lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, maar gelukkig hoeft dat niet.

Met onze moderne technologie levert Sweco namelijk een bijdrage aan zowel duurzame en schone, als veilige mobiliteit. Hierbij maken we maximaal gebruik van openbare data, maar we verzamelen ook zelf veel data die we vertalen naar praktische inzichten.

Door het toepassen van slimme technieken en processen maken we reizen schoner, efficiënter en veiliger, zowel in steden als daarbuiten. We zorgen voor betere doorstroming van het verkeer en voor de optimale benutting van de beperkte ruimte die we in Nederland hier voor hebben. Hoe we dat doen? Dat lees je op deze pagina.

We gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe we jouw gemeente of provincie mobieler kunnen maken op een slimme en duurzame manier. We helpen je verder om je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, je stad of gemeente bereikbaar te houden en om het mobiliteitssysteem in je gemeente klaar te maken voor de toekomst.

 

Betere doorstroming dankzij slimme mobiliteit

Drukte en oponthoud in het verkeer vindt niemand leuk. Stil staan voor een rood verkeerslicht, lang wachten voor een spoorwegovergang of weggebruikers voor je die allemaal op dezelfde strook gaan rijden, waardoor een andere strook is geblokkeerd en niet benut. Herkenbaar?
Verkeersverstoppingen zijn niet alleen vervelend en tijdrovend. Ze kunnen ook leiden tot onveilige en onoverzichtelijke situaties. Bovendien zorgt het stilstaande verkeer voor meer uitstoot van fijnstof (ook bij elektrische auto’s!) en CO2.

Gemeenten willen er daarom alles aan doen om een vlotte doorstroming van het verkeer te bevorderen. Niet alleen in de grote steden, maar juist ook in de middelgrote gemeenten neemt de behoefte hieraan toe. Met een betere spreiding van de weggebruikers kun je al mooie stappen zetten. Door bijvoorbeeld minder mensen in de spits te laten rijden. Toch zullen er altijd piekmomenten zijn. En juist op die momenten zullen we slim en effectief moeten omgaan met de ruimte die we hebben.

Urban Insight podcast over de kracht van stedelijk voorspellen

Drie adviseurs van Sweco, elk met een andere discipline, gaan in deze podcast in op het vraagstuk hoe de stad van de toekomst er uit ziet. Wat kan slimme technologie, zoals Smart Traffic, betekenen voor de uitdagingen in de stad en welk invloed heeft dit op onze leefomgeving?

Wat is slimme mobiliteit?

Slimme mobiliteit houdt in dat we gebruik maken van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in voertuigen, maar ook in de omgeving. Zoals bijvoorbeeld verkeerslichten en spoorwegovergangen. Voertuigen en worden dankzij dit gebruik intelligenter en kunnen met elkaar en met de infrastructuur communiceren. Oftewel het “internet of things”.

Op deze manier ontstaat er een betere afstemming en stelt het ook jou als bestuurder in staat beter te anticiperen. Resultaat? Efficiënter gebruik van de wegen, toename van de veiligheid en afname van de uitstoot. En, niet geheel onbelangrijk: Jij bent sneller op je plaats van bestemming!

Smart traffic

Sweco stelt bij slimme mobiliteit de eindgebruiker centraal. Met het toepassen van moderne technologie leveren we een bijdrage aan duurzame (schone) mobiliteit. Met onze oplossing Smart Traffic bieden we hier een concrete oplossing voor. Smart Traffic combineert data vanuit GPS-signalen, lussen in de weg en camera’s, analyseert deze data vervolgens in een real time verkeersmodel en voorspelt zo het verkeer. We berekenen de optimale doorstroming en passen de aansturing van de verkeerslichten hier direct op aan.

Volgende stap: de zelfrijdende auto's

De eerste zelfrijdende auto’s doen hun intrede op de weg. En dit zullen er de komende jaren meer worden. Ook dit vraagt om een ander gebruik van de weg. Sweco heeft zich hier al op voorbereid met ons iSPaT(individual SPace and Time)-concept, waarmee een voertuig een tijdslot op een kruising krijgt om over te steken.

Lees meer

zelfrijdende auto in de stedelijke omgeving
 

 

Reizen door een schone en bereikbare stad

Als bestuurder van een grote of middelgrote stad liggen er veel uitdagingen op de je bord. Er liggen pittige duurzaamheidsdoelstellingen, die grote impact zullen hebben op ons huidige mobiliteitssysteem en onze infrastructuur. De schadelijke effecten van luchtverontreiniging en CO2 emissies worden voor een deel veroorzaakt door mobiliteit. Maar ook stikstofoxiden (zoals NO2) en fijne stofdeeltjes (PM10) – ook bij elektrische auto’s!- zijn schadelijk.

We willen de leefkwaliteit van de bewoners van de grote steden waarborgen, maar juist in die steden is het verkeer het drukst. Grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem hebben milieuzones ingevoegd, om zo de meest vervuilende auto’s en vrachtwagens te weren uit de binnenstad.

Andere steden overwegen dit ook te gaan doen. Maar je wilt je stad ook bereikbaar en toegankelijk houden. Je wilt graag concrete stappen maken en aan de inwoners van je stad laten zien dat schoon vervoer én bereikbaarheid samen kunnen gaan. Goede samenwerking met alle betrokken partijen is hierbij essentieel.

Betrokken en benaderbare partner

De specialisten van Sweco gaan graag deze uitdaging met je aan. We hebben veel expertise in huis op het gebied van duurzame mobiliteit en zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden door samen te werken met andere experts. Sweco maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van Connekt, het onafhankelijke netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit én is lid van het publiek-private samenwerkingsverband ERTICO.

Met dit lidmaatschap sluiten we aan bij de ITS ontwikkelingen in de Europese Unie en kunnen we gebruikmaken van de kennis, een groot internationaal netwerk en de dienstverlening rondom EU-subsidieprogramma’s. Ook is Sweco partner binnen het innovatieplatform Talking Traffic, van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met het Ministerie en andere marktpartijen werken we aan oplossingen gebaseerd op het real time uitwisselen van data uit apps, gps- en verkeerssystemen.

fietsers in beweging 570x380.jpg

Werkgeversaanpak

Een mooi voorbeeld van samenwerking met concrete stappen, is de Werkgeversaanpak. Hierbij slaan de overheid en de werkgevers in een regio de handen ineen om samen knelpunten op te lossen. We stimuleren dan gezamenlijk bijvoorbeeld het gebruik van het OV of we motiveren collega’s om meer met elkaar te gaan meerijden. Deze aanpak werkt voor grotere bedrijven, maar juist ook voor kleinere ondernemingen pakt dit goed uit. Samen maak je immers meer impact.

Sweco is hiermee aan de slag gegaan met onder andere de U15 – het netwerk van werkgevers in Midden Nederland- en met Groningen Bereikbaar. Samen met Provincie Gelderland hebben we een inventarisatie gemaakt van werkgeversaanpakken in de regio’s in Gelderland en Overijssel. Hierdoor hebben we ook op meer strategisch niveau inzichten opgedaan over hoe gemeenten of regio’s op een effectieve manier met de werkgeversaanpak aan de slag kunnen gaan.

 

Meer weten?