Subsidieregeling hoog water onder de loep

Waterveiligheid is in Nederland erg belangrijk. Een groot deel van Nederland kan als gevolg van een dijkdoorbraak onder water komen te staan. In deze gebieden wonen miljoenen mensen. Niets voor niets is het huidige hoogwaterbeschermingsprogramma het meest omvangrijke programma dat de komende jaren op watergebied wordt uitgevoerd. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma evalueerde Sweco in consortium met Twynstra Gudde en Decisio de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de bijbehorende subsidieregeling.

Experts hoogwater en proces

De Regeling Subsidies Hoogwaterbescherming 2014 is op 1 april 2014 van kracht geworden en bevat de regels voor de subsidiabele kosten, de kostenraming, innovatie, bevoorschotting, voorfinanciering en procedurele aspecten van hoogwaterbeschermingsprojecten. Deze regeling geeft uitvoering aan de Waterwet en dient wettelijk gezien iedere vijf jaar geëvalueerd te worden.

Strategisch adviseurs en experts waterveiligheid van Sweco hebben samen met hun consortiumpartners deze beleidsevaluatie in twee fases voortvarend uitgevoerd.

Tom Raadgever, adviseur Planvorming Water bij Sweco:

Dagelijks bedenken en leveren wij duurzame, innovatieve en betaalbare oplossingen om de waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit in Nederland te waarborgen. Onze praktijkervaring vanuit dijkversterkingen zoals Marken, Tiel-Waardenburg en Wijk bij Duurstede-Amerongen hebben we volop ingezet voor deze opdracht.

Onze aanpak

In het najaar van 2018 heeft het consortium een voorbereidende studie gedaan. We hebben verkend wat de knelpunten zijn in de uitvoering van de subsidieregeling op basis van literatuuronderzoek, financiële analyse, interviews en het faciliteren van werksessies met diverse stakeholders.

Maaike Leppink, strategisch adviseur Water en Governance bij Sweco:

In de tweede helft van 2019 hebben we de subsidieregeling in de daadwerkelijke evaluatie nauwgezet onderzocht. Dit hebben we gedaan door het subsidiëringsproces van vijftien projecten te analyseren door middel van bureauonderzoek, persoonlijke interviews en het faciliteren van regiosessies.

Wat we bereiken

Het consortium heeft haar bevindingen, inclusief voorstellen om de subsidieregeling op enkele onderdelen aan te scherpen, gebundeld in een rapport dat in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Op basis van het rapport kunnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling in de praktijk verbeteren. Dit draagt uiteindelijk bij aan een duurzame en betaalbare bescherming tegen overstromingen.

Meer weten?