Provinciale aanpak klimaatadaptatie Utrecht

Het klimaat verandert. Ook de regio Utrecht krijgt steeds vaker te maken met hogere temperaturen, heftigere neerslag, aanhoudende droogte en toenemende kans op overstromingen. Gevolgen die iedereen raken. De provincie Utrecht is al ruime tijd een actieve partner in de regio op het gebied van klimaatadaptatie. Een programmatische aanpak miste echter nog. Na een uitgebreide organisatiescan heeft Sweco de provincie in vijf maanden een organisatieadvies gegeven met twaalf concrete aanbevelingen om dit op te tuigen.

Rollen en capaciteiten in kaart

De provincie Utrecht wil samen met inwoners en partners werken aan een leefomgeving die bestand is tegen klimaatverandering. De provincie is er van overtuigd dat de noodzaak tot het aanpassen van de leefomgeving kansen biedt: het stimuleert vergroening die onze omgeving verfraait en gezonder maakt.

Tot nu toe waren de acties van de provincie veelal ad hoc en reactief op vragen vanuit gemeenten en partners. De provincie Utrecht vroeg zich af welke rol zij wensen in te nemen als het gaat om klimaatadaptatie en welke werkzaamheden zij hierbinnen wel en niet willen oppakken. Daarachter ligt de vraag welke capaciteiten zij daarvoor in huis nodig hebben.

Sweco is gewend om samenwerking tussen mensen en organisaties te faciliteren bij soort dergelijke complexe en integrale vraagstukken. Dagelijks zijn onze adviseurs, ontwerpers en ingenieurs bezig met het duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker maken van de stedelijke regio’s en samenlevingen van de toekomst. Onze strategisch adviseurs en procesmanagers zijn verankerd in één of meerdere inhoudelijke disciplines en werken aan uitdagingen als klimaatadaptatie, slimme en duurzame mobiliteit, circulariteit, gezonde en veilige stad, en digitalisering.

Na een uitgebreide organisatiescan heeft Sweco de provincie een organisatieadvies gegeven met twaalf concrete aanbevelingen. Deze hebben wij gebaseerd op ons wetenschappelijk onderbouwde raamwerk over capaciteiten die nodig zijn om klimaatadaptatie te borgen in de provincie en over de rollen van provincies ten aanzien van klimaatadaptatie.

Onze aanpak

Het advies en procesbegeleiding was gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek, een raamwerk over de capaciteiten die nodig zijn om klimaatadaptatie te borgen in de provincie en over de rollen van provincies ten aanzien van klimaatadaptatie. Door het toepassen van de ACE methodiek kon wetenschappelijk onderzoek worden toegespitst op de provincie Utrecht en resulteerde het in praktisch advies voor Gedeputeerde Staten.

De eerste stap was dan ook bepalen welke capaciteiten en rollen werden meegenomen in de analyse. Daarnaast werden de interne en externe stakeholders bepaald die een invloed hebben op de rolbepaling van de provincie (arrangeren). Door middel van interviews, werksessies en bureauonderzoek, hebben we in kaart gebracht wat de behoeften zijn wat betreft wetgeving, organisatiestructuur, netwerk, middelen en kennis, en welke rol de provincie zou moeten innemen als het gaat om klimaatadaptatie. Hierbij hebben we zowel medewerkers van de provincie zelf als samenwerkingspartners bevraagd op hun ambities, hun wensen en hun verwachtingen ten aanzien van de provincie. De rol van de provincie werd zo in samenhang tot haar netwerk bepaald (combineren).

Wat we bereiken

Op basis van onze bevindingen hebben we een bestuurlijke aanbeveling opgesteld. Voornaamste punt was om een programmaopstellen met doelen, middelen en een doorlooptijd. Op basis van de aanbevelingen weet de provincie waar ze op zouden moeten inzetten om te voldoen aan de ambities en verwachtingen die er zijn. Deze aanbevelingen worden nu overgenomen door de provincie (effectueren).

Wietse Visser, Provincie Utrecht:

Het traject met Sweco waarin diverse stakeholder gesprekken zijn gevoerd, heeft meer duidelijkheid opgeleverd over waar we op het gebied van klimaatadaptatie ons als provincie op inzetten.

Meer weten?

  • Maarten
    Grotholt
    Programmamanager Urban Insight
  • Maaike
    Leppink
    Strategisch adviseur Water en governance