Marken duurzaam beschermd tegen overstromingen

De dijken rond het Noord-Hollandse eiland Marken worden versterkt. Door het verbeteren van de hoogte en de stabiliteit zijn de bewoners de komende 50 jaar beschermd tegen overstromingen. Bijzonder is dat de versterking aan de buitenkant van de dijken gebeurt. Zo blijft het unieke karakter van het binnendijkse landschap behouden.

Rijkswaterstaat onderzocht verschillende mogelijkheden voor dijkversterking. Sweco keek wat de effecten voor de omgeving zijn en of de alternatieven financieel en technisch haalbaar zijn. Bovendien toetste Sweco de alternatieven aan de wensen van bewoners en andere belanghebbenden. In goed overleg is een voorkeursalternatief vastgesteld, tot volle tevredenheid van De Eilandraad van Marken. In de planuitwerkingsfase werkt Sweco het voorkeursalternatief verder uit. Daarna wordt een aannemer geselecteerd om de dijkversterking uit te voeren.

De Eilandraad van Marken is enthousiast over het voorkeursalternatief. “Wij complimenteren Rijkswaterstaat en Sweco met het resultaat. Wij waarderen het zeer dat wij altijd goed met elkaar in gesprek zijn gebleven en dat er nu een degelijk rapport ligt.”

FEITEN
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Rol Sweco: Integrale verkenning, planstudie en contractfase waaronder: geotechnisch en landschapsontwerp, milieueffectrapportage, passende beoordeling, milieustudies (bijv. ecologie, archeologie, duurzaamheid, stikstofberekeningen), stakeholdermanagement, inpassing van meekoppelkansen, vergunningen, kostenraming en contracten.

MEER INFORMATIE
Waterveiligheid
WBI2017: moeten waterbeheerders opnieuw ‘leren fietsen’?Marken

Marken

Marken

Foto's: Rijkswaterstaat