Kansen, risico’s en financiën in kaart voor 1500 woningen Amsterdam

Gemeente Haarlemmermeer heeft binnen de totale woningbouwopgave van de Metropoolregio Amsterdam de vraag om ca. 20.000 nieuwe woningen tot 2040 te realiseren. De gemeente realiseert een deel van deze woningen in de Westflank van Haarlemmermeer. Binnen het deelproject ‘Binnen Turfspoor Lisserbroek’ in het huidige tuinbouwgebied tussen de Ringvaart en Turfspoor moeten circa 1.500 woningen worden ontwikkeld. Sweco heeft hier de kansen en risico’s binnen het gebied en de financiële haalbaarheid in kaart gebracht.

Multidisciplinaire aanpak voor excellent gebied

Gemeente Haarlemmermeer wil met deze gebiedsontwikkeling een excellent, duurzaam en internationaal bereikbaar woon-, leef- en vestigingsklimaat ontwikkelen dat aansluit bij de behoeftes binnen de Metropoolregio Amsterdam. Voor dat doel wil de gemeente sociaal duurzame woongebieden aan de Ringvaart realiseren met ieder een eigen karakter. In maart 2014 heeft de gemeente het rapport ’Parels aan de Ringvaart – Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West’ vastgesteld om de ambitie voor een integrale ontwikkeling van de westzijde van de Haarlemmermeer vast te leggen.

Sweco’s specialisme in gebiedsontwikkelingen zit in het multidisciplinair denken, werken en organiseren. Bij het project Binnen Turfspoor Lisserbroek heeft Sweco vanuit verschillende vakdisciplines geadviseerd, een QuickScan milieu- en omgevingsfactoren uitgevoerd, de grondexploitatie opgesteld en een scenario-analyse gemaakt. Hierdoor is een haalbaar en maatschappelijk gedragen stedenbouwkundig plan tot stand gekomen.

Stap voor stap naar een excellent stedenbouwkundig plan

Sweco is door de marktpartijen die de te ontwikkelen gronden in eigendom hebben al in de initiatieffase bij het project betrokken. Als eerste hebben wij de kansen en risico’s met een QuickScan van de verschillende milieu- en omgevingsfactoren binnen het gebied in kaart gebracht.

Daaropvolgend is een ontwikkelstrategie opgesteld. De QuickScan en ontwikkelstrategie vormden o.a. de input voor de grondexploitatie. Vooruitlopend op de grondexploitatie heeft Sweco op basis van diverse proefverkavelingen civieltechnische kostenramingen opgesteld en mogelijke projectfaseringen in beeld gebracht om de financiële haalbaarheid van diverse scenario’s inzichtelijk te maken.

Vervolgens is er, gelijktijdig met het opstellen van de grondexploitatie, een concept stedenbouwkundig plan opgesteld. Sweco-experts op gebied van civiele techniek, geotechniek, water, duurzaamheid en mobiliteit hebben hierbij geadviseerd. De grondexploitatie heeft Sweco in haar softwareapplicatie voor grondexploitatiemodellen, GREX10, opgezet waarin we eveneens meerdere scenario’s hebben doorgerekend.

Woonwijk waar het prettig wonen is

Op basis van het stedenbouwkundig plan zullen medio 2020 de eerste woningen worden gerealiseerd en heeft Lisserbroek in 2025 een nieuwe duurzame, toekomstbestendige en leefbare woonwijk van ongeveer 1.500 woningen er bij. Sweco is er trots op dit mede mogelijk gemaakt te hebben.

Meer weten?