Herontwikkeling drinkwaterpompstation tot woon- en natuurgebied

Dunea duin&water is expert waterwinning en natuurontwikkeling in de duinen. Locaties die niet meer nodig zijn voor waterwinning worden teruggegeven aan de natuur. Zo ook het voormalig drinkwaterpompstation Langeveld aan de rand van de Langevelderslag in Noordwijk. Met integraal proces-, project- en omgevingsmanagement creëerde Sweco draagvlak en lukte het om binnen alle randvoorwaarden van Dunea het pompstation te ontmantelen en een prettig woon- en natuurgebied te realiseren.

Integraal denken en doen

Dunea produceert en levert lekker en betrouwbaar drinkwater aan circa 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Daarnaast ontvangt Dunea jaarlijks circa 1 miljoen recreanten in de natuurgebieden die zij beheert. Het voormalig drinkwaterpompstation Langeveld is gelegen in een Natura-2000 gebied en is onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen, dat in 2016 is verkozen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland.

De werkwijze van Sweco sluit goed aan bij de eisen van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van Dunea. Dunea heeft Sweco daarom gevraagd om het proces van de sloop van het drinkwaterpompstation en de herinrichting van het gebied van circa 8 hectare tot enkele woonkavels en een natuurgebied te begeleiden. Hiervoor hebben we samen in 2008 een samenwerkingsovereenkomst getekend. De twee woonkavels zijn in 2016 verkocht en het project is eind 2018 opgeleverd. Robbert Crul, projectmanager Gebiedsontwikkeling bij Sweco:

"Bij deze risicodragende herontwikkeling van een relatief klein doch complex plangebied konden we alle aspecten van ons integraal denken en doen, inzetten. Van de initiatieffase tot en met de realisatiefase. Een mooi voorbeeld van onze dienstverlening op het gebied van proces-, project- en omgevingsmanagement."

Met oog voor alle belangen voldoen aan randvoorwaarden

Sweco hield overzicht over alle juridische, beleidsmatige, inhoudelijke en technische aspecten van het project. Met bewonersparticipatie betrokken we de omgeving nauw bij de planvorming en het planologisch traject. “Sweco wist voor Dunea binnen de financiële en technische randvoorwaarden en planning een optimaal resultaat te behalen, met oog voor de positie, rol en belangen van alle betrokken partijen.” vertelt Robbert Crul.

De natuur weer vrij spel

Alle zaken die met de waterwinning te maken hebben, zoals gebouwen, bassins, waterwinputten en leidingen, zijn verwijderd van het voormalig pompstation Langeveld. Sweco heeft twee woonkavels bouwrijp opgeleverd en de natuurontwikkeling inclusief de aanplant van 0,4 hectare bos ook. De ambitie van Dunea om de natuur weer vrij spel te geven, is voor deze locatie waargemaakt. De komende decennia zien we een prachtig nieuw natuurgebied tot ontwikkeling komen als onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Onze werkwijze heeft geleid tot veel draagvlak bij de omgeving en een zeer tevreden opdrachtgever. Dunea heeft het project en de samenwerking beoordeeld met een klanttevredenheidsscore van 10.

 

Natuurgebied pompstation Noordwijk herontwikkeld sweco

De klant aan het woord

"Betrouwbaar en overeenkomstig afspraken voldaan aan kwaliteit, binnen budget, binnen planning."
- Dunea

Meer weten?