De vaart erin bij snelfietsroutes Utrecht

Miljoenen mensen reizen iedere dag in en door de provincie Utrecht daarom is bereikbaarheid erg belangrijk. De provincie Utrecht wil vaart brengen in de realisatie van zeven prioritaire snelfietsroutes om fietsers op een vlotte, veilige en comfortabele manier op weg te helpen. Sweco ondersteunt de provincie bij het uitwerken van drie snelfietsroutes zodat de betrokken partijen afspraken kunnen maken over de uitvoering en deze vlot in gang kunnen zetten.

Van gewoon naar snel

De provincie Utrecht werkt samen met de gemeenten en andere belanghebbenden aan een goede bereikbaarheid en een gezonde leef- en werkomgeving in onze regio. De realisatie van deze zeven prioritaire snelfietsroutes vanuit het Programma Mobiliteit 2019-2023 draagt hier aan bij.

In dit project worden bestaande fietspaden opgewaardeerd naar snelfietsroute kwaliteit. Een snelfietsroute is een snelle, comfortabele, veilige fietsverbinding met weinig obstakels, zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. Zo zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Je hoeft niet snel te fietsen op een snelle fietsroute. De route zelf is snel.

De provincie wil met de betrokken gemeentes uitvoeringsafspraken maken en vastleggen in te sluiten uitvoeringsovereenkomsten. Het college van GS en de colleges en raden van de betrokken gemeentes besluiten over deze uitvoeringsovereenkomsten. De overeenkomst vormt de basis voor uitvoering van de snelfietsroutes. Sweco ondersteunt bij de voorbereiding van de uitvoeringsafspraken van drie snelfietsroutes; Utrecht-Amersfoort, Utrecht-Woerden en Utrecht-IJsselstein.

Sweco’s experts zijn gespecialiseerd in verkenningen en planstudies voor het verbeteren van de infrastructuur om te zorgen voor een robuust multimodaal verkeerssysteem; gebruikmakend van slimme technieken en rekening houdend met de effecten op de (leef)omgeving. Deze kennis zetten we dan ook graag in voor deze opdracht.

Snelfietsroute Utrecht 770x380px.jpg

Samen optrekken

Projectmanager Michiel Vinckers vertelt: “De eerste route Utrecht-Amersfoort zijn wij gestart in februari dit jaar. Vanwege de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen werkt Sweco nu ook aan twee andere routes; van Utrecht naar Woerden en Utrecht naar IJsselstein. Met de betrokken gemeentes hebben kort geleden een startoverleg gehad om nader kennis te maken en de beoogde routes te bespreken. De provincie Utrecht gaf een toelichting over de snelfietsroutes en ik heb alle producten toegelicht die wij gaan leveren voor de uitvoeringsovereenkomst.”

“Door te werken met een raamcontract met Sweco willen we een leereffect bereiken, waardoor we per route steeds efficiënter en effectiever gaan samenwerken. Belangrijk daarbij vind ik dat mensen van de provincie, de betrokken gemeenten en Sweco als één projectteam aan een route kunnen werken.” aldus Hans van Engelenburg, projectmanager snelle fietsroutes Provincie Utrecht.

Concreet levert Sweco tien producten aan de provincie Utrecht. Dit betreft producten als het Voorlopig Ontwerp en een kostenraming. Deze worden bijgevoegd bij de uitvoeringovereenkomst die de provincie Utrecht sluit met de betreffende gemeentes waar de route doorheen loopt.

Klaar voor vervolg

Met onze producten en de uitvoeringsovereenkomst kan het college van Gedeputeerde Staten met de colleges van de betrokken gemeentes concrete afspraken maken over de uitvoering van de snelfietsroutes. Denk hierbij aan afspraken over de planologische procedures, de aansluitende aanbesteding, de aanleg en overdracht van het resultaat aan de gemeentes.

Meer weten?