Beter Bereikbaar Wageningen

Wageningen is gelegen op de grens tussen de Veluwe en het Rivierengebied in het hart van FoodValley; een regio met wereldwijde bekendheid vanwege de Wageningen Universiteit, de AgroFood-kenniseconomie en het daarmee verbonden bedrijfsleven. Vanuit de gedachte dat het mobiliteitssysteem niet de reden mag zijn dat de economische doorontwikkeling stagneert is het project ’Beter Bereikbaar Wageningen’ tot stand gebracht. In opdracht van Gemeente Wageningen heeft Sweco het proces- en projectmanagement verzorgd.

Goede samenwerking ondanks verschillen

Een goede en vlotte bereikbaarheid van Foodvalley is een noodzakelijke voorwaarde om economische kansen te verzilveren. De bereikbaarheid van Wageningen staat echter onder druk en onderzoek laat zien dat die druk de komende jaren verder toeneemt. De gemeente Wageningen en de provincie onderzoeken daarom hoe ze de mobiliteit kunnen sturen en de files in en om Wageningen kunnen verminderen. In de discussie over de bereikbaarheidsverbeteringen spelen twee hoofdthema’s: hoeveel autoverkeer in de spitsen kunnen we voorkómen en als we investeren in de infrastructuur kunnen we dan bestaande wegen verbreden of moeten we een nieuwe weg aanleggen?

In deze discussie overlappen het provinciale en gemeentelijk belang. Echter er zijn ook verschillen. Voor het vestigingsklimaat en de regionale bereikbaarheid zoekt de provincie naar toekomstbestendige infrastructurele ingrepen. Dat er wat moet gebeuren, wordt op lokaal niveau onderkend, maar menigeen vindt die ingrepen niet passen bij de kleinschaligheid van een groene gemeente als Wageningen. Ook was er sprake van een inhoudelijke onenigheid. Mede door de inzet van Sweco is een goede samenwerking tussen de provincie en gemeente tot stand gebracht.

Gemeente Wageningen vertrouwde het proces- en projectmanagement van dit project aan Sweco toe omdat wij een procesmanager mobiliteit introduceerde met enerzijds ruime kennis van de verkeerskundige wereld en anderzijds met bewezen procesvaardigheden. Met deze rolinvulling konden wij ook op bestuurlijk niveau ondersteunen en adviseren.

 

Onze aanpak

In de rol van proces- en projectmanager hadden wij de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • werken aan procesmatige voortgang en inhoudelijke voorbereiding van de verbetering van de bereikbaarheid;
  • afstemmen en toetsen van de planvoorbereiding aan het beleid;
  • samenwerken met een klankbordgroep;
  • mede organiseren van stadsbrede informatieavonden;
  • verzorgen van inhoudelijke presentaties in een omgeving waarin de bestuurlijke en politieke context gevoelig is;
  • informeren en raadplegen van het college op ijkmomenten;
  • verzorgen van presentaties aan de gemeenteraad en ondersteunen van de wethouder;
  • deelnemen aan bestuurlijke afstemming met de gedeputeerde
  • organiseren en voorzitten van en of/deelnemen aan discussies.

In de verbetering van mobiliteit en bereikbaarheid vertrouwde de gemeente Wageningen op Sweco’s strategisch adviseur Mobiliteit. De gemeente Wageningen heeft haar volle tevredenheid uitgesproken over Sweco’s bijdrage tijdens het project, ook op het bestuurlijke en politieke vlak.

De wethouder van de gemeente Wageningen:

Dank voor je inzet en je adviezen richting mij in dit dossier. Het was een verademing voor mij om samen te werken met een adviseur die begreep wat ik bedoelde, wilde, niet wilde.

 

Wat we bereiken

In 2018 heeft de gemeenteraad de scope van het project ’Beter bereikbaar Wageningen’ verruimd, voornamelijk vanwege de druk die vanuit omgevingspartijen is uitgeoefend. Deze scopewijziging was voor de provincie Gelderland reden om de aansturing van het project naar zich toe te trekken en een milieueffectrapportage (MER) op poten te zetten. De planning is dat het m.e.r.-onderzoek zal in 2020 worden afgerond.

Meer weten?