0 van 0 resultaten voor ""

Snelheidslimiet van 50 km naar 30 km

Locatie

Nederland

Klant

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Zuid-Holland, gemeente Zevenaar, gemeente Zaanstad, gemeente Rijswijk

Doel

Bepalen waar verlaging van het snelheidslimiet van 50 km naar 30 km per uur mogelijk is om verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom te verhogen

SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen

Nederland van 50 naar 30 binnen bebouwde kom

De verkeersveiligheid in Nederland verslechtert. Het aantal verkeersongevallen binnen de bebouwde kom stijgt. Met de beste intenties roepen mensen al snel dat de snelheidslimiet omlaag moet. Niet alleen voor betere verkeersveiligheid maar ook voor betere luchtkwaliteit en leefbaarheid heeft de Tweede Kamer in 2021 een landelijk 30 km-afwegingskader gemaakt. Maar verbetert verlaging naar 30 km/u daadwerkelijk de verkeersveiligheid? En welke andere effecten heeft zo’n verlaging op de omgeving?

Sweco brengt voor de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden de lokale gevolgen in kaart en adviseert over aanvullende maatregelen zodat het verlagen van de snelheidslimiet van 50 naar 30 km per uur binnen de bebouwde kom ook echt ten goede komt van de verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en onze leefomgeving.

Globale quickscan voor heel Nederland

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben Sweco’s mobiliteits- en dataexperts een datagedreven simulatiemodel gemaakt om inzicht te geven bij hoeveel wegen in Nederland de invoering van 30 km mogelijk is. Het model geeft op hoofdlijnen meer inzicht in de effecten van het afwegingskader 30 km/u.

Conclusie: In 2022 gold op 70% (45.000 km) van de weglengte binnen de bebouwde kom een snelheidslimiet van 30 km/u. Met indicatie dat na toepassing van het landelijke afwegingskader dit kan oplopen naar + 80% (7.000 km extra). Waar werkelijk de snelheidslimiet naar 30 km/u terug gaat, hangt af van de lokale keuzes van de verantwoordelijke wegbeheerders. Ons onderzoek hebben we als Tweede Kamerstuk ingebracht en is dus openbaar toegankelijk.

Fietser op gevaarlijke 30 km/uur weg

Afwegingsschema voor provincie Zuid-Holland

Voor provincie Zuid-Holland verzamelden we data over weg- en omgevingskenmerken hebben we het afwegingsschema ‘30 km/u als leidend principe’ toegepast voor alle 29 gemeenten in de zes regio’s. Dit leverde een kaarten- en tabellenboek voor elke woonkern per gemeente op: in totaal bijna 160 woonkernen.

Hiervoor koppelden vijftien verschillende opendatabestanden die voor iedere wijk, dorp, gemeente en regio in Nederland beschikbaar zijn aan elkaar. Hierna verwerkten we de resultaten in meetbare begrippen die nodig zijn om de verschillende stappen van het afwegingsschema weloverwogen te kunnen nemen. Denk aan begrippen als verkeersfunctie, belangrijke ov-routes, belangrijke uitvalswegen, uitrukroutes nood- en hulpdiensten en schoolomgevingen.

Conclusie: Uit deze datagedreven quickscan blijkt dat voor de 29 gemeenten op 72% van de totale weglengte binnen de bebouwde kom nu al een snelheidslimiet van 30 km/h of lager geldt. Na toepassing van het afwegingskader kan dit op termijn oplopen naar ongeveer 82% (bijna 450 km extra). Hierbij gaat het om zowel de nieuwe wegcategorie gebiedsontsluitingsweg (GOW30) als erftoegangswegen (ETW30).

Met het uitvoeren van deze quickscan werken we risicogestuurd en zijn diverse Safety Performance Indicators voor veilige 50 km/u-wegen berekend, toegepast en beschikbaar gesteld aan de regio’s en gemeenten. We willen hiermee regio’s en gemeenten ondersteunen bij het verkeersveiliger maken van hun wegen. Het is uiteindelijk aan de regio’s en gemeenten zelf om de resultaten van de quickscan verder te brengen tot regionaal en lokaal toegesneden beleid. – Frederik Zevenbergen, gedeputeerde bij provincie Zuid-Holland

Effecten en kosten per gemeente

In opdracht van de Gemeente Zaanstad onderzoekt Sweco specifiek voor deze gemeente voor welke 50 km wegen de snelheidslimiet omlaag kan. Met ons datagedreven simulatiemodel en verkeerskundige- en veiligheidsexpertise brengen onze mobiliteitsexperts samen met hulpdiensten en busvervoerders (OV) de effecten inclusief de uitvoeringskosten onderbouwd en realistisch in kaart. De gemeenteraad kan met dit inzicht in voor- en nadelen en kosten, besluiten waar ze 30 km per uur daadwerkelijk willen invoeren.

Voor gemeente Zevenaar en Rijswijk hebben we een datagedreven simulatiemodel gemaakt. Deze gemeentes kunnen hiermee zelf het gesprek aangaan met hun stakeholders zoals hulpdiensten en vervoerders.

De datagedreven quickscan helpt regio’s en gemeenten bij de afweging om meer 30 km/u-wegen in te voeren. En dat niet alleen, deze data kan ook helpen bij andere afwegingen. Met inzicht in de kosten en baten van infrastructurele maatregelen voor betere verkeersveiligheid op provinciale N-wegen bijvoorbeeld. Daar zie je veel parallellen met de 50-30 benadering.– Hans Drolenga, adviseur veilige mobiliteit bij Sweco

Meer weten over dit onderwerp?

Samen met Binnenlands Bestuur hielden we een enquête onder 550 respondenten bij gemeenten over dit onderwerp. De uitslag combineerden we met onze landelijke data-analyse van alle 30 km/u- en 50 km/u-wegen om te achterhalen of de motie haalbaar, betaalbaar en beheersbaar is.

De conclusie over de potentie van de motie lees je in het laatste hoofdstuk van onze whitepaper ‘In een lagere versnelling’.

Kleurrijke Nieuwbouwwoningen Zeeburgereiland Amsterdam
45000 km

weglengte binnen de bebouwde kom had een snelheidslimiet van 30 km/u in 2022. Dat is 70%.

7000 km

weglengte binnen de bebouwde kom kan erbij komen na toepassing afwegingskader

1 miljard

kost het aanpassen van daarvoor geschikte 50 km wegen naar 30 km/uur