Verantwoordelijkheid

Transparantie en verantwoordelijkheid zijn absolute voorwaarden voor het permanente succes van Sweco als een gedecentraliseerde onderneming die sneller is gegroeid dan de meeste andere. Samenwerken met Sweco is niet ingewikkeld. Bij ons worden alle belangrijke klantcontacten niet onderhouden door een kleine groep managers, maar door al onze medewerkers die van dag tot dag klanten ontmoeten en die stuk voor stuk de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen specifieke taken. Dit levert heel veel flexibiliteit op, maar stelt ook hoge eisen aan onze werkprocedures.

Procedures voor verantwoorde bedrijfspraktijken Alle activiteiten van Sweco moeten voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en aan Sweco’s interne beleid en richtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van onze medewerkers zich met dit beleid en deze richtlijnen vertrouwd te maken en het na te leven.

Aan alle activiteiten van Sweco liggen bedrijfsethische criteria ten grondslag. Een verplicht agendapunt op vergaderingen van het team van leidinggevenden gaat over de bedrijfsethiek. CSR-risico’s worden op kwartaalbasis gerapporteerd aan de Raad van Bestuur van Sweco.

Bedrijfsethiek gaat over de manier waarop we zaken doen, hoe we ons ten opzichte van elkaar gedragen, hoe we omgaan met onze bedrijfsmiddelen en hoe we handelen met betrekking tot onze externe omgeving. Voor Sweco is het hanteren van een helder geformuleerd bedrijfsethisch kompas een absolute voorwaarde om zijn taken naar behoren uit te voeren. Alle medewerkers van Sweco volgen een training bedrijfsethiek.

Het ethisch bedrijfskader van Sweco De basis van het ethisch bedrijfskader van Sweco wordt gevormd door ons MVO-beleid. Hierin wordt onder meer Sweco’s zero-tolerancebeleid ten aanzien van smeergeld, corruptie, fraude en ongeoorloofd concurrentiebeperkend gedrag uiteengezet.

De Gedragscode van Sweco is de collectieve ethische richtlijn die bedoeld is om verantwoord handelen van de werknemers, leveranciers en partners van Sweco te waarborgen.

Sweco hanteert richtlijnen voor de bestrijding van corruptie en omkoping, voor geschenken en entertainment en voor sponsoring. Het is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers zich vertrouwd te maken met en te handelen conform deze richtlijnen. De Sweco Ethics Line is een telefoon- en webgebaseerde dienst waarmee anoniem melding kan worden gemaakt van vermeende niet-naleving van bedrijfsethische normen.

De procedures van Sweco voor risicomanagement ten aanzien van leveranciers en inschrijvingen schrijven voor of Sweco al dan niet inschrijft op een aanbesteding voor een opdracht, en waarborgen verantwoord gedrag tijdens de volledige duur van de opdracht.

Via het onderdeel For partners op deze site vindt u meer informatie over ons bedrijfsethisch kader.