Onze focus

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en de steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Het is Sweco’s werk om altijd een stap vooruit te zijn. Voor veel mensen worden de resultaten van ons werk in de toekomst werkelijkheid.

SLIMME EN VEILIGE MOBILITEIT
Een goed functionerend mobiliteitsnetwerk is een voorwaarde voor economische groei en verhoging van de individuele leefkwaliteit. Slimme en veilige mobiliteit leveren daaraan een bijdrage door koppeling van technologische systemen, een betere verdeling van het aanbod en betere informatie aan de reiziger. Onze experts helpen bij het toepassen van slimme technieken en processen om reizen sneller, efficiënter en veiliger te maken.

GEBIEDS- EN LOCATIEONTWIKKELING
De stad biedt door de concentratie van mensen en voorzieningen talloze economische en sociale moge-lijkheden. Sweco werkt samen met overheden, ontwikkelaars en corporaties om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van steden te verbeteren. We geven advies, maken gebiedsconcepten en realiseren plannen; met aandacht voor duurzame oplossingen en maatschappelijke ontwikkelingen.

INDUSTRIE
Goed geplande en goed uitgevoerde investeringen versterken de concurrentiekracht van de industriële sector. Onze experts beschikken over een volledig scala aan vaardigheden die nodig zijn om projecten aan te sturen: van de eerste studie tot en met de uiteindelijke realisering. De resultaten zijn een effectieve en efficiënte productie en een veilige werkomgeving.

WATERVEILIGHEID
Om de economische waarden van ons land goed te beschermen tegen hoog water is een goed functionerend beschermingssysteem nodig. Hierbij gaat het niet alleen om technische voorzieningen zoals dijken en kunstwerken,  maar ook om de integratie van deze voorzieningen in het ruimtelijk ontwerp. Onze experts bedenken en leveren duurzame, innovatieve en betaalbare oplossingen om de waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit in de toekomst te kunnen waarborgen.

WATERTECHNOLOGIE
We gebruiken water voor drinkwaterproductie, irrigatie en het produceren van goederen. Daarbij ontstaat afvalwater dat verwerkt wordt in zuiveringsinstallaties. Onze experts zorgen ervoor dat installaties efficiënter, economisch rendabeler en duurzamer worden. We geven advies over het gehele ontwikkeltraject van transport- en afvalwaterzuiveringssystemen, inclusief productie van energie en grondstoffen uit afvalwater. Zodat uw installatie optimaal functioneert.

ENERGIEOPWEKKING EN ENERGIE-INFRASTRUCTUUR
Door de groeiende wereldeconomie en onze welvaartsgroei neemt de vraag naar energie toe. Maar fos-siele energiebronnen raken uitgeput en onze bestaande energie-infrastructuur raakt verouderd en schiet te kort. Daarom dienen energieopwekking en energie-infrastructuur verduurzaamd en geoptimaliseerd te worden. Onze experts hebben kennis op het gebied van duurzame en conventionele energie en geven advies over energieopwekking, energietransport en energie-infrastructuur.

ESCO’S
Energievoorzieningen bieden legio mogelijkheden tot besparing en verduurzaming. Steeds vaker helpen Energy Service Companies (ESCo’s) partijen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van besparingen, investeringen en risico’s. Onze experts ondersteunen u om ESCo’s zo goed mogelijk in te zetten. Indien gewenst zorgen we voor realisatie en exploitatie van het nieuwe systeem op basis van prestatieafspraken.

AARDBEVINGEN
In Noord-Nederland vinden aardbevingen plaats door gaswinning. Als onafhankelijk kenniscentrum voor aardbevingsexpertise voert Sweco onderzoek uit naar de risico’s en effecten voor bewoners, milieu, bedrijfsleven, infrastructuur en (semi)overheid. Binnen Nederland is een kernteam Aardbevingen actief met constructie- en geotechniekspecialisten. Onze experts inventariseren de risico’s en adviseren welke maatregelen bijdragen tot het aardbevingsbestendiger maken van uw object. 

ASSETMANAGEMENT
In Nederland zijn ruimte en middelen schaars en zijn er toenemende eisen aan duurzaamheid. Tegelijkertijd worden financierbaarheid, onderhoud en beheer van assets complexer. Het optimaal benutten en monitoren van assets is daarom belangrijk. Onze experts adviseren over het optimaliseren van prestaties, rendementen en kosten van assets. We houden daarbij rekening met de investeringscyclus en de levenscyclus.Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.