Gebiedsontwikkeling

Waar economische activiteiten ontstaan, ontstaat de vraag naar een optimale inrichting van de openbare ruimte. Stedelijke regio’s spelen daarbij een belangrijke rol. Deze groeiregio’s trekken bedrijvigheid aan en de inrichting van de openbare ruimte dient daarop aangepast te worden. Onze experts adviseren over de strategie om een gebied optimaal te ontwikkelen; zodat de economische en landschappelijke ontwikkeling kan floreren.

Diensten

 • Gebiedseconomie
 • Ontwerp
 • Ecologie
 • Planologie en Juridisch Advies
 • Proces-, Project- en Omgevingsmanagement

Planologie en Juridisch Advies: Voor de optimale route van bestemmingsplan naar eindresultaat

Je hebt voor de ontwikkeling van een gebied een einddoel voor ogen en ambities die je wilt realiseren. Al vanaf het opstellen van het bestemmingsplan komt er van alles bij kijken, zoals het aanvragen van meerdere vergunningen en regelgevingen waaraan jouw project moet voldoen.

Maar hoe houd je daarin het overzicht? En hoe kun je anticiperen op de nieuwe omgevingswet? Biedt deze nieuwe kansen? Onze planologen en juridische adviseurs zijn jouw gids in dit proces, geven je richting en helpen je bij het maken van de voor jou beste volgende stap.

Een vlot proces bij complexe ruimtelijke opgaven

Voor het realiseren van je project bedenken we met elkaar een doordachte strategie. Dit begint al bij het maken van het bestemmingsplan. Of het om nieuwbouw en herontwikkeling van woningen en bedrijventerreinen gaat, of maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur en energieprojecten. Met onze vele specialismen in huis, helpen we je integraal het proces vlot te doorlopen zonder obstakels.

Hoe uitdagend je project ook is. We benaderen jouw vraag vanuit de volle breedte van het omgevingsrecht én de specifieke ruimtelijke omstandigheden ter plaatse. Met elkaar zorgen we dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde regelgeving en randvoorwaarden, én dat tijdig de juiste vergunningen zijn aangevraagd. We voeren onze onderzoeken en analyses grondig uit en houden daarbij rekening met de bruikbaarheid hiervan voor latere planfasen, zodat het gehele planproces efficiënt verloopt. Hiermee voorkom je onnodige kosten of planschade.

Onze aanpak

Voor een vlot proces doorlopen we met elkaar een aantal fasen, waarbij de volgende producten, planologische of juridische componenten aan bod komen:

Verkenning

 • Locatiescan en locatievergelijking
 • Integrale haalbaarheidsstudie - planologisch, maar ook technisch en financieel, waarbij we samenwerken met onze ontwerpers en gebiedseconomen
 • Ruimtelijke ordeningsstrategie

Onderzoek

 • Milieueffectrapportage (MER). Wist je dat Sweco de MER volledig heeft gedigitaliseerd?
 • Vormvrije m.e.r.-beoordeling
 • Onderzoek naar milieu- en omgevingsfactoren

Planologie & vergunningen

 • Bestemmingsplan
 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Inpassingsplan
 • Omgevingswet
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan of crisis- en herstelwet bestemmingsplan
 • Vergunningenmanagement - we zoeken uit welke vergunningen voor jouw project nodig zijn en verzorgen ook tijdige aanvragen in de goede volgorde

Aan de slag met Sweco

Wil je ook dat jouw route naar het eindresultaat vrij is van juridische obstakels? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

 

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/gebiedsontwikkeling-570x380px.jpg

Contact