Gebiedsontwikkeling

Waar economische activiteiten ontstaan, ontstaat de vraag naar een optimale inrichting van de openbare ruimte. Stedelijke regio’s spelen daarbij een belangrijke rol. Deze groeiregio’s trekken bedrijvigheid aan en de inrichting van de openbare ruimte dient daarop aangepast te worden. Onze experts adviseren over de strategie om een gebied optimaal te ontwikkelen; zodat de economische en landschappelijke ontwikkeling kan floreren.

Diensten

  • Gebiedseconomie
  • Ontwerp
  • Ecologie
  • Planologie en Juridisch Advies
  • Proces-, Project- en Omgevingsmanagement

Ecologie: Oog voor biodiversiteit en ecosysteem bij gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling speelt het ecosysteem van onze aarde een steeds grotere rol. Ruimte in Nederland is schaars. En de komende jaren zullen nog duizenden woningen worden bijgebouwd.

Hoe zorgen we ervoor dat we zo duurzaam mogelijk bouwen? En dat de gebiedsontwikkeling de biodiversiteit niet schaadt, maar juist verbetert? Biodiversiteit en groen in de stad dragen immers bij aan een gezonde leefomgeving. En hoe weet jij of je voldoet aan alle regelgeving en beschikt over de juiste vergunningen? Hier weten de ecologen bij Sweco wel raad mee.

Bouwen en biodiversiteit in balans

Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in stedelijke gebieden verbetert een brede biodiversiteit kwaliteit van leven, zowel voor mens als dier. Om in deze gebieden duurzaam en klimaatadaptief te kunnen bouwen, met behoud van de biodiversiteit, krijg je te maken met veel regelgeving, waaronder de Wet Natuurbescherming. Onze ecologen en juristen werken integraal samen en begeleiden je door de juridische procedures heen; zonder onnodige vertragingen Een mooi voorbeeld van een pragmatische oplossing die tijdwinst heeft oplevert? Lees er meer over in het kader Natura2000.

Natura2000

De mooiste en meest waardevolle natuurgebieden in Nederland maken onderdeel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. In een groot aantal projecten werken onze ecologen aan de bescherming, verbetering en uitbreiding van deze gebieden. Naast de juridische aspecten houden we ook rekening met de economische en maatschappelijke impact. Voor Rijkswaterstaat heeft Sweco bijvoorbeeld een passende beoordeling en compensatieplan opgesteld voor de Blankenburgverbinding. Daarmee kon de minister met succes de zogenoemde ADC toets doorkomen, buiten het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om. Dit heeft heel veel tijdwinst opgeleverd. De Blankenburgverbinding is het eerste project dat de Raad van State via deze weg heeft goedgekeurd. Deze uitspraak biedt perspectief voor andere projecten die dreigen te ontsporen door het PAS.

Onze aanpak

Bij gebiedsontwikkelingen benutten onze ecologen kansen om maatregelen voor biodiversiteit te combineren met klimaatadaptatie en circulaire economie. We adviseren bijvoorbeeld in keuze voor inheemse beplanting met een hoge bijdrage voor bestuivers, nestplaatsen of foerageergebieden voor vogels, insecten en zoogdieren.

Ook in gebouwen zijn veel mogelijkheden om nestplaatsen voor vogels en vleermuizen te plaatsen. De daken en gevels benutten we uiteraard ook voor groene en ecologische functies. Maar het ‘groen’, de beplanting, kan ook helpen bij bijvoorbeeld hittestress: Het werkt dan verkoelend.

Afwisseling van verschillende boomsoorten zorgt voor een langer behoud van het groen. Ze zijn bijvoorbeeld niet vatbaar voor dezelfde ziektes. Op deze manier behouden we niet alleen de biodiversiteit, maar kunnen we deze zelfs vergroten!

Om biodiversiteit te meten en te stimuleren, maken we gebruik van slimme tools:

  • De natuurpuntencalculator: Voor een snelle en objectieve berekening van de meerwaarde voor biodiversiteit. Hiermee kunnen de intrinsieke waarde van natuur en de verschillende natuurtypen in een economische context geplaatst worden.

  • De biodiversiteitsmeter: Om burgerparticipatie te stimuleren bij biodiversiteit in een stedelijke omgeving. Door visueel weer te geven welke diersoorten allemaal in een buurt leven en te laten zien hoe we deze diversiteit kunnen vergroten, zijn omwonenden meer betrokken.

  • De menukaart biodiversiteit: Om de juiste ingrediënten en recepten voor biodiversiteit te vinden. Dit geeft je inzage in de te nemen maatregelen en oplossingen.

Aan de slag met Sweco

Wil je weten hoe we jou kunnen helpen bij je project? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/gebiedsontwikkeling-570x380px.jpg

Contact