Environmental consultancy

Wat gebeurt er in onze ondergrond? Een heleboel. Sterker nog, het wordt er de komende jaren alleen maar drukker. De energietransitie zorgt voor een toenemende vraag naar ondergrondse ruimte. Hoe kunnen we op een slimme manier geothermie realiseren of nieuwe ondergrondse infrastructuur aanleggen? En hoe houd je rekening met andere ondergrondse functies? Ook grondwaterverontreinigingen, door bijvoorbeeld poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), bedreigen de kwaliteit van ons drinkwater. Sweco helpt regie te houden over al deze ontwikkelingen. Wij adviseren over ondergrondplanologie, bodemenergie, cultuurtechniek, datamanagement en bodembescherming. Het doel is om onze bodem en ondergrond optimaal en duurzaam te gebruiken.

  • Cultuurtechniek
  • Bodemenergie
  • Datamanagement
  • Ondergrondplanologie
  • Bodembescherming

Bodemenergie

Bodemenergie wordt een steeds interessantere bron van duurzame energie. Nieuwe technologische en beleidsmatige ontwikkelingen hebben daarvoor gezorgd. Het gevolg is wel dat het in de ondergrond steeds drukker wordt. De ruimte onder onze voeten moet dus efficiënt worden ingedeeld en benut. 

Warmte Koude Opslag (WKO) en aardwarmte (geothermie) zijn belangrijke speerpunten in beleids- en bouwopgaven voor de toekomst. Deze vormen van bodemenergie zorgen ervoor dat het drukker wordt in de ondergrond. Het is slim om daar nu al rekening mee te houden. De voorbereiding en uitvoering van bodemenergieprojecten vragen om specialistische kennis. Naast het aanleggen van het systeem, zullen we ook rekening moeten houden met andere energie- en ondergrondvraagstukken. Sweco heeft een team van specialisten in huis die per situatie de mogelijkheden onderzoekt, zodat de ondergrond optimaal benut kan worden.

Onze aanpak: een totaalpakket

Bij Sweco beschikken we over veel verschillende disciplines, die met elkaar samenwerken als dat nodig is. Als het gaat over de ondergrond combineren we vaktechnische kennis over energie met ondergrondplanologie. Door op een betrokken manier samen te werken, brengen we alle belangen die er spelen goed in kaart. We kunnen op zowel technisch als ruimtelijk gebied advies geven. Ook helpen we de initiatiefnemers bij het creëren van draagvlak en adviseren we over de mogelijkheden van WKO en geothermie. De technische aspecten van energieprojecten werken we uit in ontwerpen en contracten. We doen haalbaarheidsstudies, begeleiden de procedures en helpen met ontwikkeling en beheer van installaties.

Meer functies in de ondergrond

De ondergrond krijgt steeds meer functies. Naast infrastructuur zoals kabels, leidingen en riolering, wordt hij ook steeds vaker gebruikt voor bijvoorbeeld waterberging en WKO-installaties. Als je op tijd inspeelt op toekomstige ontwikkelingen, voorkom je onnodige risico’s en kosten. Daarom is het bij de ontwikkeling van bodemenergiesystemen belangrijk om de regie te houden op het bestemmen en indelen van de ondergrond.

Voorbereiden op bodemenergie

Hoe haalbaar is WKO en geothermie voor een wijk of gemeente? Hoe kan bodemenergie het beste worden ingepast? Sweco helpt bij het krijgen van inzicht op lokale en regionale schaal. We adviseren gemeentes en provincies over het te voeren beleid. De initiatiefnemers van bodemenergie helpen we op meer praktisch gebied. Zoals bij het zoeken naar geschikte locaties en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Ook bieden we begeleiding bij realisatie en beheer. Met onze aanpak gebruik je de ondergrond optimaal en ben je beter voorbereid op het gebruik van bodemenergie. 

Aan de slag met Sweco

Wil je weten hoe we kunnen helpen bij de ontwikkeling en toepassing van bodemenergie en geothermie? Neem dan contact op. We gaan graag met je in gesprek.

/siteassets/ons-aanbod/2020-visuals/bodem-en-ondergrond-570x380px.jpg

  • Wesley
    van Breda
    Afdelingshoofd Environmental consultancy