Wat betekent de nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet voor uw project?

/siteassets/nieuws/2020/energietransitie---foto-770x433px.jpg

Wat betekent de nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet voor uw project?

20 mei 2020
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022 . Dit geeft gemeenten meer voorbereidingstijd om de nieuwe wet te implementeren en er mee te oefenen. Voor lopende of geplande projecten vraagt de verschuiving van de inwerkingtreding om een heroverweging. De nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet kunnen voorlopig immers nog niet gebruikt worden. Wat betekent dit uitstel voor uw project?

Doorgaan met bestemmingsplannen
Voor een groot aantal ontwikkelingen is een procedure onder het huidige recht voorzien. Bij ontwikkelingen waar reeds een procedure voor is gestart, door een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen of een omgevingsvergunning aan te vragen, kunnen deze procedures uiteraard gewoon worden doorgezet. Echter, voor nieuw op te starten procedures is het verstandig om drie aspecten te overwegen.

  • Omdat de ‘druk’ van de invoering van de Omgevingswet wegvalt, is er meer tijd om een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen of een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit biedt meer ruimte voor een zorgvuldige voorbereiding, maar kan ook leiden tot herprioritering van werkzaamheden van bijvoorbeeld het bevoegd gezag, waardoor vertraging in projecten kan optreden.
  • Als vanwege de invoeringsdatum van de Omgevingswet gekozen is voor een omgevingsvergunning in plaats van een bestemmingsplan, kan heroverwogen worden alsnog een bestemmingsplan in procedure te brengen. Met de nieuwe invoeringsdatum is er immers meer tijd om een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Een bestemmingsplan biedt namelijk voordelen ten opzichte van een vergunning, zoals een grotere flexibiliteit en een kortere beroepsprocedure.
  • Voor grotere of complexe ontwikkelingen ontstaat ruimte om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op basis van de Crisis- en herstelwet op te stellen. Er is immers weer voldoende aanmeldingstijd. Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt extra mogelijkheden om knelpunten bij gebiedsontwikkelingen op te lossen.

Anticiperen op Omgevingswet
Bij enkele (gebieds)ontwikkelingen werd al geanticipeerd op de Omgevingswet: die werden voorbereid met de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. Voor veel van deze ontwikkelingen zal, afhankelijk van de planning van het project, de koers gewijzigd worden naar het instrumentarium van het huidige recht. Wie daarin de mogelijkheden van de Omgevingswet mist, kan voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op basis van de Crisis- en herstelwet (onder het huidige recht) kiezen.

Voor projecten die de gemeente uitvoert in het kader van de implementatie van de Omgevingswet, zoals een gemeentelijke omgevingsvisie of een integraal omgevingsplan, zal geen koerswijziging nodig zijn. Enkel de planning moet worden herzien.

Uiteraard blijft het gangbare praktijk om ‘in de geest van de Omgevingswet’ te werken. Juist door nu te oefenen met participatie, het beperken van regels en benodigde vergunningen en bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte op te stellen, kan een soepele overgang naar de Omgevingswet worden gemaakt.

Meer informatie?
Wij denken graag met u mee over de (strategische) keuzes voor uw project.

Meer weten?

Luuk
Vranken
Senior adviseur Omgevingsrecht