Klimaatverandering van invloed op landbouw en natuur in Noord-Holland

/siteassets/nieuws/2020/landschap-noord-holland.jpg

Klimaatverandering van invloed op landbouw en natuur in Noord-Holland

27 mei 2020
Verzilting, bodemdaling, droogte en overstromingen hebben de komende decennia invloed op de landbouw en natuur in Noord-Holland. Dit blijkt uit de klimaatstresstest die de provincie heeft laten uitvoeren door Sweco en de Wageningen University & Research (WUR).

De resultaten van de klimaatstresstest zijn na te lezen in de verkorte weergave.(pdf).

Het klimaat verandert en dat heeft invloed op de landbouw en natuur. De klimaatstresstest  maakt inzichtelijk welke problemen kunnen ontstaan bij klimaatverandering als landbouw en natuur hetzelfde blijven. Het landbouw- en natuurgebied boven het Noordzeekanaal is omringd met water, akkers, grasland, duinen en dijken. Elk deelgebied heeft weer unieke grondsoorten en kenmerken, waardoor ook de gevolgen van klimaatverandering per gebied verschillen.

Kansen
De stresstest onderzoekt ook hoe de provincie kan inspelen op klimaatverandering. De uitdaging is om de landbouw en de natuur in Noord-Holland robuuster en weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De risico’s en kansen van klimaatverandering worden per gebied in kaart gebracht in de verkorte weergave van de klimaatstresstest. De provincie gaat op basis van deze gegevens hierover in gesprek met haar samenwerkingspartners.

Jan Bouwman, senior adviseur Gebiedsadvies bij Sweco: ‘In dit project hebben we de best beschikbare expertise op het gebied van natuur, landbouw en klimaat gebundeld.’

 

Werkwijze Sweco
Onze opdrachtgever was de provincie Noord-Holland, met in haar slipstream het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarnaast hebben we input voor  en output van de stresstest besproken met belangrijke gebiedsstakeholders op het gebied van natuur (natuurterreinbeheerders als SBB, Landschap Noord-Holland)  en landbouw (o.a. LTO, enkele agrariërs) en vertegenwoordigers van provincie, gemeente en samenwerkingsregio’s. Als slotstuk hebben we de resultaten gepresenteerd en met de deelnemers bediscussieerd op een door de provincie Noord-Holland georganiseerde mini-conferentie Water en het Landelijk Gebied.

Het is de eerste stap (‘weten’) in de werkwijze vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: ‘weten-willen -weten’ en vormt de basis voor risicodialogen over klimaatadaptatie en gebiedsgerichte opgaven in het landelijk gebied.

Meer weten?

Martijn
Steenstra
Adviseur water en ruimte
Jan
Bouwman
Senior adviseur Gebiedsadvies