Weet wat de risico’s zijn van langdurige droogte

De droge zomer van 2018 zorgde voor meer droogteschade dan je zou verwachten in ons waterrijke Nederland. Grondwaterstanden zakten decimeters en soms wél een meter verder uit dan in normale zomers. Klei- en veenlagen krompen en zetten. De extreme droogte veroorzaakte hierdoor schade aan gebouwen, infrastructuur en natuur.

Droogte door klimaatverandering

Vanwege de klimaatverandering zal extreme droogte vaker voorkomen in ons land. Zeker als de lage grondwaterstanden onvoldoende aangevuld worden in natte periodes dan is de kans groot dat ook in het jaar daarna schades blijven optreden. Met ons preventief droogte risico onderzoek weet je wat het risico op droogteschade voor gebouwen, infrastructuur en natuur in jouw omgeving is. 

Zorgen voor veiligheid

Tijdens ons preventief droogte risico onderzoek inventariseren en onderzoeken wij de risico’s door (toekomstige) droogte op de fundering en constructie van gebouwen, infrastructuur en natuur. Waar nodig stellen we vervolgens concrete maatregelen voor, inclusief plan van aanpak en kostenoverzicht. Door de gebouwen, infrastructuur of natuur klimaatbestendiger te maken, maak je tegelijkertijd de samenlevingen en steden in Nederland veiliger en toekomstbestendig. In opdracht van honderden gemeenten, vastgoedeigenaren, waterschappen, provincies, corporaties en vastgoedbeleggers werkt Sweco aan oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering.

We kennen elke vierkante meter van Nederland. Boven en onder de grond. Data en kennis die we uit eerdere projecten hebben opgedaan, brengen we bij elkaar. Voor elke expertise die in je project nodig is, hebben wij een specialist in ons netwerk. En brengen we de kennis uit ons internationale netwerk in die nodig is om voor jouw project de beste expertise in te zetten.

Onze aanpak

Van onbekend risico naar veiligheid. Het preventief droogte risico onderzoek van Sweco brengt in 3 fasen de risico’s voor je in kaart.

Fase 1 Inventarisatie risico’s

In deze fase geven wij je inzicht in de reeds aanwezige droogteproblematiek en maken we een inschatting van de nog te verwachten problemen. Met bouwtekeningen en grondonderzoeken schatten we in waar risico’s kunnen zijn voor mens en milieu. Daarna bekijken we samen ter plekke of de beschikbare informatie het juiste beeld geeft van de situatie. We leggen de risico’s vast in een droogterisicokaart.

Fase 2a Basisonderzoek

Door de droogterisicokaart hebben we inzicht in welke objecten extra risico lopen. Voor deze objecten doen we locatie specifiek onderzoek. We geven aan of er droogterisico’s zijn die nader onderzocht moeten worden. Als geen nader onderzoek nodig is, gaan we direct door naar fase 3.

Fase 2b Nader onderzoek

In deze fase toetsen we of de fundering van het object droogtebestendig is en berekenen we ook de draagkracht van de fundering. Waar nodig, informeren we omwonenden en eigenaren. Op basis van onze onderzoeken, berekeningen, inspecties en metingen ontvang je van ons een rapport met daarin een overzicht van de risico’s die acceptabel zijn en de risico’s waar je maatregelen op moet nemen.

Fase 3 Maatregelen

In de laatste fase maken we een ontwerp voor specifieke funderingsherstelmaatregelen om je object droogtebestendig te maken. Hierin nemen we direct ontwerpaanpassingen in geval van wateroverlast mee. Daarnaast zetten we alle mogelijke maatregelen onder elkaar om risico’s te elimineren.

Tools

Tijdens ons preventief droogte risico onderzoek maken we onder andere gebruik van de volgende praktische tools:  

  • Droogterisicokaart, waar in het bebouwde gebied zijn de risico’s het hoogst 
  • Klimaatstresstestvoorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering en eventuele kwetsbaarheden in kaart 
  • Staat van je straat, voor inzicht in de kwaliteit van een straat 
  • ClimateApp, een handig hulpmiddel om overzicht te krijgen in te nemen maatregelen voor het klimaatbestendig maken van een stad of gebied 

 

Aan de slag met Sweco

Wil je ook weten wat de status is van jouw objecten in jouw en deze en toekomstbestendig te maken? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek. 

Meer weten?