Van RES naar transitievisie warmte en uitvoerbare plannen op wijkniveau

De 30 landelijke regio’s, zijn druk bezig met het opstellen van de Regionale Energie Strategie. Hoe komen zij vervolgens naar realistische en haalbare plannen op wijkniveau? Continue uitwerking op de belangrijkste onderdelen, stakeholdermanagement en expertise met een integrale blik zijn onmisbaar, stelt Tim Mooiman, adviseur Duurzame Energie en Financiën bij Sweco.

Binnen de Regionale Energie Strategie (RES) moet de Regionale Structuur Warmte (RSW) opgenomen worden; een grove uitwerking van de toekomstige regionale warmtevraag en -aanbod, op hoofdlijnen. Deze plannen moeten vanaf het begin wel realistisch en uitvoerbaar zijn. De gemeenten moeten immers met de RSW als basis, als regisseurs samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken op gemeentelijk niveauEn dan volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. De paden kunnen in de praktijk naast elkaar en door elkaar lopen. Het is daarom van belang dat de uitgangspunten in de verschillende fasen steeds realistisch en haalbaar zijn.

Uitwerking naar wijkniveau 

Hoe zorg je ervoor dat de plannen die we nu op hoofdlijnen maken, realistisch en haalbaar zijn in de uitwerking naar de transitievisie warmte en de wijkplannenHet is belangrijk om in elke fase van de uitwerking, alle belangrijke onderdelen, met juiste diepgang van grof naar fijn uit te werken. Belangrijke onderdelen hierbij zijn in elk geval: draagvlak, planologie, techniek en financiën. En, afhankelijk van de fase van uitwerking, is het belangrijk dat de juiste stakeholders, op het juiste moment aanhaken.  

Een voorbeeld: In de zoektocht naar vraag en aanbod naar duurzame warmte, starten wij met een quickscan met een GIS-applicatie op maat; de Energie Strategie Atlas. Op basis van geografische kenmerken, warmtevraag op basis van energielabels van woningen en potentiële warmtebronnen (industriële restwarmte , geothermie, biomassa, etc.). Zo ontstaat een eerste beeld van potentiële, regionale zoekgebieden. Op basis hiervan berekenen wij, met actuele ervaringscijfers, uit de duizenden projecten die Sweco doet, de potentiële energie opbrengst en de mogelijkheden om deze in te zetten voor bestaand vastgoedOok werken wij momenteel voor het Expertisecentrum Warmte, aan het Vesta MAIS model als belangrijk onderdeel van de leidraad transitievisie warmte voor gemeenten. Op basis van generieke kengetallen kunnen snel diverse warmtevarianten worden doorgerekend op basis van laagste nationale kosten. Vervolgens analyseren wij deze gebieden met de relevante stakeholders om meer diepgang aan te brengen en de uitkomsten uit de modellen te validerenOp dat moment zijn dat bijvoorbeeld lokale overheden, warmte exploitanten en industrie. Tegelijkertijd zetten we de eerste businesscase op.  

Stakeholdermanagement 

Nu wordt het belangrijk om de juiste stakeholders, op het juiste moment aan te haken. Met name het betrekken van de uiteindelijke afnemers (de bewoners) is cruciaal voor het creëren van draagvlak en het welslagen van de uiteindelijke projecten. Met de inzet van experts op dit gebied, onze facilitators, wordt hier in overleg met de lokale overheden, op maat invulling aan gegeven. In deze fase worden de voorwaarden geschapen waaronder een plan uitgevoerd kan worden. 

Exploitatie 

Naarmate de plannen concreet worden (bijvoorbeeld op wijkniveau) is het tijd om op alle onderdelen, draagvlak, planologie, techniek en financiën met de juiste diepgang en specialistische expertise uit te werkenDe businesscase moet waterdicht zijn (met back-up scenario’s) en in overeenstemming met de voorwaarden die voor het draagvlak bepalend zijnBelangrijk is dan hoe de exploitatie in de markt gezet gaat worden en met welke (maatschappelijke?) exploitant. Naast de technische en planologische uitwerking, moet er zekerheid zijn over voldoende afname en levering, leverings- en afname- contracten en voorwaarden moeten worden opgesteld en de financieringsconstructie moet staan. En cruciaal: de uiteindelijke klanten moeten achter deze plannen staan. Ook in deze fase is het daarom van bepalend belang om (een vertegenwoordiging van) deze stakeholders integraal, interactief en in een transparant proces te betrekken.  Als ook na deze fase de lichten op groen staan, is er sprake van een kansrijk project, welke technisch, planologisch, financieel haalbaar is en voldoende draagvlak voor is.  

Conclusie 

Een strategie gefundeerd vertalen naar realistische en haalbare uitvoeringsplannen vergt een continue uitwerking op de belangrijkste onderdelen, van grof naar fijn, met de juiste diepgang en expertise. Door de  relevante stakeholders met benadering en op het juiste moment aan te haken, zorg je vervolgens voor het benodigde draagvlak. Ondersteuning met brede ervaring en expertise met een integrale blik is daarom onontbeerlijk. Zo komen we van regionale energiestrategie naar realistische en haalbare plannen op wijkniveau! 

Meer weten?