Circulariteit

De afgelopen decennia is er wereldwijd een toename in de productie van afval en in het gebruik van (schaarse) grondstoffen. Voor deze grondstoffen zijn we vaak afhankelijk van andere landen. De huidige manier waarop we onze grondstoffen gebruiken heeft geleid tot de uitdagingen waar we vandaag voor staan: klimaatverandering, milieuvervuiling, toenemende CO2-uitstoot, afbraak van ecosystemen en uitputting van hulpbronnen.

Om duurzame ontwikkeling vorm te geven en efficiënt gebruik van ruimte en grondstoffen te bevorderen, zetten we in op de transitie naar een circulaire economie. In een circulaire economie sluiten we technische en biologische kringlopen en gebruiken we grondstoffen langer en hoogwaardiger, waarbij we de sociale en ecologische structuren beschermen en versterken en we daarnaast ook economische waarde creëren.

We verminderen grondstofgebruik, hergebruiken en recyclen en we zijn bewust van de implicaties van onze keuzes op het milieu. Het sluiten van biologische en technische kringlopen kan zowel binnen kleine als grote processen, in alle sectoren en op verschillende schaalniveaus.  

Podcast Hink stap sprong in circulaire woningbouw

De ambitie van Nederland is niet mis: het bouwen van zo’n miljoen woningen, het vervangen van een deel van de woningvoorraad, én dat ook nog eens circulair. Wat is de rol van de partijen bij het versnellen en opschalen van circulaire woningbouw in Nederland en hoe komen we een stap, of liever, een sprong verder? Luister de podcast hier of in je favoriete podcast app.

Stapgewijs naar een circulaire economie

De ambitie van Nederland is om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. De tussendoelstelling is dat er in 2030 50% minder primaire grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel) worden gebruikt (Rijksbreed Programma Nederland Circulair in 2050, 2016). Voor de bouw en infra betekent dit dat vanaf 2023 alle uitvragen van de overheid (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is, en dat in 2030 alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Naast deze ontwikkelingen met betrekking tot materiaal- en grondstoffengebruik in de bouw en infra, zien we ook in andere sectoren, zoals industrie, energie, rail, assetmanagement, gebiedsontwikkeling en mobiliteit, veel kansen voor een versnelling in de transitie naar een circulaire economie. 

Bij Sweco werken we dagelijks aan de circulaire economie. We analyseren materiaalstromen van beheer- en onderhoudsprojecten, begeleiden circulaire aanbestedingen, ontwikkelen een materialenpaspoort in Obsurv, maken circulariteit meetbaar en helpen overheden en organisaties in het concretiseren van de circulaire ambities. De omslag van lineair naar circulair zit zowel in onze projecten als in onze bedrijfsvoering. We hebben bijvoorbeeld op al onze locaties circulaire afvalstations en circulaire plantenpotten.

Ben je geïnteresseerd in hoe we jou kunnen helpen in de transitie naar een circulaire economie? Neem contact met ons op en wij vertellen je er alles over. 

Meer weten?

  • Richard
    Koops
    Adviseur duurzaam en circulair bouwen