0 van 0 resultaten voor ""

Column: Houdt bij bodemdaling rekening met de kosten voor de lange termijn

‘Bodemdaling leidt tot hoge kosten.’ Met deze kop gaf het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs een duidelijk signaal. Volgens de overheidsinstantie zorgt de bodemdaling ervoor dat we tot 2050 maar liefst 5,2 miljard euro moeten uitgeven aan maatregelen om schade aan onder andere wegen kabels en leidingen te repareren en te voorkomen. Gemeenten en waterschappen staan voor de uitdaging om deze infrastructuur in stand te houden. Maar bij bestrijding van de problemen kiest men vaak voor oplossingen voor de korte termijn. Dit terwijl het op de lange termijn juist aanzienlijk goedkoper kan zijn als men rekening houdt met de gehele levenscyclus.

Door Arend van Woerden en Louis Broersma

Vooral in West- en Noord-Nederland kampt men met problemen als gevolg van bodemdaling. Daarom is juist in deze gebieden onderhoud en beheer van de openbare ruimte een grote last op de begroting en is het belangrijk om goed te kijken naar kosten die gedurende de gehele levensduur van infrastructurele objecten optreden. Maar door een gescheiden begroting en gealloceerde potjes blijkt het in veel gevallen lastig om de kosten van de gehele levenscyclus op een goede manier voor het voetlicht te brengen. In een land dat onderhevig is aan klimaateffecten zoals bodemdaling, zeespiegelstijging en steeds heviger hoosbuien is dit onverantwoord en een verspilling van geld!

OPHOGEN OPENBARE RUIMTE
We geven een voorbeeld. Gemeenten met slappe bodems ondervinden veel problemen met onderhoud en beheer van de openbare ruimte. De onderhoudsbudgetten staan al langere tijd onder druk en het kiezen voor een goedkope funderingsconstructie lijkt een logische keuze. Na een aantal jaar ontstaan echter al de eerste problemen en na verloop van tijd moet de gemeente weer beginnen aan een volledige reconstructie. Wordt de keuze voor de korte termijn gemaakt voor alle projecten, dan leidt dit tot een blijvende last op de beheer- en onderhoudsbudgetten en een ambtelijk apparaat dat vooral bezig met het blussen van brandjes.

WE MISSEN KANSEN
Ondanks trends als assetmanagement en toepassing van allerlei duurzaamheidsprincipes blijkt het erg lastig te zijn goede afwegingen te maken over de manier waarop we de openbare ruimte inrichten. Door voor de korte termijn te gaan, missen we kansen om de beste en op langere termijn voordeligste oplossingen te kiezen; oplossingen die bijdragen aan een robuuste en klimaatbestendige inrichting van ons land.

GAAN VOOR DUURZAAM
We moeten de totale levenscyclus meewegen, inclusief kosten voor beheer, vervanging en hergebruik. Niet wanneer de plannen er al liggen, maar op het moment dat de eerste streep op papier wordt gezet. Laten we de kortetermijnoplossingen uit de weg gaan en gaan voor echt duurzaam. Met investeringen voor de korte termijn verspillen we geld én een kans om onze leefomgeving en onze watersystemen robuuster in te richten; een inrichting die meerwaarde oplevert voor onze leefomgeving.

OVER AREND VAN WOERDEN
Arend is adviseur Ruimte, Water en Klimaat. Hij is betrokken bij projecten op het gebied van bodemdaling en ruimtelijke adaptatie. Door techniek te combineren met beleid en communicatie streeft hij naar een betere inrichting van onze steden. Hij is betrokken bij projecten voor de gemeente Woerden en bij klimaatvraagstukken.

T +31 88 811 50 75
E arend.vanwoerden@sweco.nl

OVER LOUIS BROERSMA
Louis is business developer Water en is als adviseur en procesmanager betrokken bij projecten op het gebied van waterveiligheid en het klimaatbestendig en duurzaam inrichten van stedelijk en landelijk gebied. Hij streeft ernaar om samen met partijen te zoeken naar oplossingen die meerwaarde bieden.

T +31 88 811 63 58
E louis.broersma@sweco.nl

DE LIFECYCLECOSTING-TOOL
Sweco heeft al veel ervaring met het vinden van oplossingen en het uitvoeren van maatregelen om bodemdaling tegen te gaan. We gebruiken daarbij de in opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkelde LifeCycleCosting-tool (LCC-tool). Met deze tool kunnen we de langjarige beheerkosten van infrastructurele objecten inzichtelijk maken. Wilt u weten of de tool ook voor uw gemeente ingezet kan worden? Neem dan contact op met Arend of Louis.

MEER INFORMATIE
LocationCalC: duurzame keuzes bij gebiedsontwikkeling
Bodem en ondergrond